Täzelikler

 • 22/11/2021
 • 1293

Ýakyn bäş ýylda Türkmenistanyň ylym ulgamynda sanly tehnologiýa doly ornaşdyrylar

26-njy martda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Hökümet mejlisinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow «Türkmenistanda ylym ulgamyny 2020 — 2025-nji ýyllarda sanly ulgama geçirmegiň Maksatnamasyny tassyklamak hakynda» Kararyň hem-de ony amala aşyrmak boýunça çäreleriň meýilnamasynyň taslamasyny döwlet...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 905

Türkmenistanda sanly ulgam boýunça işleýän hususyýetçiler barha köpelýär

Türkmenistanda sanly düzümi ösdürmäge gönükdirilen kompaniýalaryň hatarynda «IT-Park» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň, «Sanly ulgam», «Türkmen-tranzit», «Sanly tehnologiýa merkezi», «Imdat Elektronik» hususy kärhanalarynyň toplan tejribesi işewürligi innowasion esasda ös...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 957

«Sanly çözgüt – 2020» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigi yglan edildi

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi Türkmenistanda 2019 – 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasyna laýyklykda, dünýä ylmynyň täze gazananlary esasynda taýýarlanan, täzeçe pikirlenmeleri öz içine alýan, ýurduň halk hojalygyna sanly ykdysadyýeti ornaşdyrmakda giň mümkin&cced...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 1194

Aşgabatda we welaýatlarda IP merkezlerini gurmak üçin 10 million amerikan dollary goýberildi

7-nji fewralda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde wise-premýer B.Öwezow gözegçilik edýän pudaklarynda 2019-njy ýylda alnyp barlan işleriň netijeleri barada Türkmenistanyň Prezidentine hasabat berdi. Hasabat döwründe şolar tarapyndan önümçilik meýilnamasy 123,3 göterim ýerine ýetirildi.

Dokma sena...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 1171

Türkmen hünärmenleri smart telewizorlaryň önümçiligini ýola goýar

«Türkmensenagat» agentliginiň bilelikdäki kärhanasy «Aýdyň gijeler» hojalyk jemgyýeti tarapyndan ekranynyň ölçegleri 32 dýum, 42 dýum we 55 dýum bolan smart telewizorlaryň önümçiligini ýola goýmak meýilleşdirilýär. Bu barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly 13-nji d...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 1549

Türkmenistanda ýaş alymlaryň bäsleşigi yglan edildi

«Nesil» gazetiniň şu günki (16.01.2020 ý.) sanynda türkmen ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça däbe öwrülen bäsleşik yglan edildi. Onuň düzgünnamasynda hem aýdylyşy ýaly, bu bäsleşik Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan yglan edildi. Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.