Tehnologiýa

  • 20/07/2024
  • 1171

Türkmen hünärmenleri smart telewizorlaryň önümçiligini ýola goýar

«Türkmensenagat» agentliginiň bilelikdäki kärhanasy «Aýdyň gijeler» hojalyk jemgyýeti tarapyndan ekranynyň ölçegleri 32 dýum, 42 dýum we 55 dýum bolan smart telewizorlaryň önümçiligini ýola goýmak meýilleşdirilýär. Bu barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly 13-nji d...

Doly oka →
  • 19/07/2024
  • 1194

Aşgabatda we welaýatlarda IP merkezlerini gurmak üçin 10 million amerikan dollary goýberildi

7-nji fewralda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde wise-premýer B.Öwezow gözegçilik edýän pudaklarynda 2019-njy ýylda alnyp barlan işleriň netijeleri barada Türkmenistanyň Prezidentine hasabat berdi. Hasabat döwründe şolar tarapyndan önümçilik meýilnamasy 123,3 göterim ýerine ýetirildi.

Dokma sena...

Doly oka →
  • 22/07/2024
  • 1237

TELEKOMMUNIKASIÝALAR WE INFORMATIKA INSTITUTY — dünýäniň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň sanawynda

2021-2022-nji täze okuw ýylynyň ilkinji günlerinde «Times Higher Education (THE)»žurnaly dünýäniň iň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň nobatdaky sanawyny çap etdi. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty ýurdumyz boýunça ilkinji gezek habarçyagza hökmünde bu sanawa girizildi.

&n...

Doly oka →
  • 19/07/2024
  • 1599

Online resminama kabul ediş ulgamy

Online resminama kabul ediş ulgamy
Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasyny” durmuşa geçirmegiň birinji tapgyry üçin meýilleşdirilen çäreler boýunça ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde hünärmenler, professor-mugallymlar, talyplar tarapyndan sanly bilim ulgamynyň programma üpjünçiligi, onuň b...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.