Maglumat ulgamlarynyň howpsuzlygy fakulteti

  • Baş sahypa
  • Maglumat ulgamlarynyň howpsuzlygy fakulteti

Maglumat ulgamlarynyň howpsuzlygy fakulteti

Sanly ykdysadyýete geçmek bilen sanly ulgamda duş gelýän howply ýagdaýlar hem ünsden düşürilmeýär. Häzirki wagtda dünýä boýunça 40 milliondan gowrak kiberjenaýatçy hereket edýär we bilermenleriň aýtmagyna görä, 2019-njy ýylda olaryň ýetiren zyýany ähli ýurtlarda 2 trillion dollardan gowrak diýip bahalandyrylýar. Bilermenler häzirki zaman şertlerinde sanly ulgam ornaşdyrylanda taslamalaryň umumy bahasynyň 17 göteriminden az bolmadyk möçberdäki çykdajylaryň kiberhowpsuzlygy üpjün etmäge gerek boljakdygyny göz öňünde tutmagy maslahat berýärler.

Bu şertler göz öňünde tutulyp, täze innowasion ýokary okuw mekdebinde Maglumat ulgamlarynyň howpsuzlygy fakulteti döredildi. Onda “Maglumat howpsuzlygy”, “Telekommunikasiýa ulgamlarynyň maglumat howpsuzlygy”, “Hasaplaýyş torlarynyň programma üpjünçiligi”, “Programma inženerligi” we “Kompýuter ulgamynyň programma üpjünçiligi” ýaly ugurlar boýunça hünärmenler taýýarlanýar.

Image

Kafedralar

Hünärler

Image

Biznes-informatika

Şu kär häsiýetnamasy Türkmenistanyň ýokary...

Doly oka →
Image

Maglumat howpsuzlygy

Şu kär häsiýetnamasy Türkmenistanyň ýokary...

Doly oka →
Image

Telekommunikasiýa ulgamlarynyň maglumat howpsuzlygy

Şu kär häsiýetnamasy ýokary okuw mekdeplerinde &...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.