Täzelikler

 • 10/11/2023
 • 76

«TÜRKMENTEL-2023» ATLY XVI HALKARA SERGISI WE YLMY MASLAHATY ÖZ IŞINE BAŞLAÝAR

9-10-njy noýabrda Aşgabatda telekommunikasiýa, telemetriýa, maglumatlar tehnologiýalary we tele-radio enjamlary boýunça «Türkmentel-2023» atly XVI Halkara sergisi we ylmy maslahaty geçiriler.

«Türkmentel-2023» halkara sergisi we ylmy maslahatyna Türkmenistan, Russiýa, ABŞ, Finlýandiýa, Türkiýe, Latwi&...

Doly oka →
 • 02/11/2023
 • 64

HALKYŇ ÝÜPEK SEDASY

Ajaýyp zamanamyzda amala aşyrylýan täzeçilliklerden kemal tapan Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir güni ösüşlere, özgerişliklere beslenýär. Ol özgerişlikleriň sazlaşygy bizi beýik geljegiň ýolundaky täze-täze sepgitlere atarýar. Çünki hormatly Prezidentimiz tarapyndan amala aş...

Doly oka →
 • 26/10/2023
 • 92

Dünýä

Hiç mahal Güni ýaşmaýan Ömri daýym dowam dünýä. Jogaby ýerne düşmeýän Gutarnyksyz sowal dünýä. Ýagşy-ýamandan doly sen, Hem-ä sag sen, hem däli sen, Bir seretsem, çyn ýaly sen, Bir seretsem, hyýal dünýä. Aýyň baky, Günüň baky, Eýläň o:tdur, beýl&au...

Doly oka →
 • 26/10/2023
 • 89

San­ly do­lan­dy­ryş dur­mu­şy­myz­da

Türkmenistan Watanymyzda bilim ulgamy, sanly dolandyryş we medeni gatnaşyklar güýçli depginde ösýär. Ýurdumyzyň orta we ýokary okuw mekdeplerinde saýtlaryň we dürli hilli portallaryň döredilmegi munuň aýdyň güwäsidir. Talyp ýaşl a r we mekdep okuwçyla ry saýtlardan gündelik sapakla ry üçin zerur okuw maglumatlaryn...

Doly oka →
 • 25/10/2023
 • 86

TÜRKMEN

Agras gopar, agras gürlär oturar, Ýeňlesiň örüsin dar eder türkmen. Tutanyn goparar, gitse getirer, Getirjek ýerine ugur eder türkmen. Howlukmaz, darykmaz, gözlär uzagy, Mertebesi — baş baýlygy, bezegi. Ýamanyň ýoluna gurmaz duzagy, Ýagşydan-ýagşyny döreder türkmen. Lebzihalal bolsaň, bir Haka uýsaň, Başyna täç eder,...

Doly oka →
 • 25/10/2023
 • 69

BI­LIM­—­BAG­TYŇ ­ÇY­RA­GY

Berkarar döwletiň tä ze eýýamynyň Galkynyşy döwründe eziz Watanymyz ösüşli ýollar da ynamly öňe barýar. Döwletimizde gazanylýan üstünlikler bagtyýar ýaşlarymyz bilen berk baglanyşyklydyr. Garaşsyz, Bitarap ýurdumyz da ýaş nesliň dünýä derejesine laýyk bilim alma gy üçin ähli şertler d&ou...

Doly oka →
 • 23/10/2023
 • 64

AªGABAT

Seýran etdim gözel Aşgabada men, Tämizligi göýä ap-ak gar eken. Bir tylla ýüzügiň göwher gaşy deý, Gün nuruna öwşün atyp dur eken. Howasy melhemdir, şypadyr jana, Çüwdürimler ýetsem diýýär asmana, Baksam, Erem deýin bagy-bossana, Şahasynda guşlar daranýar eken. Taryhy bar gaýdan telim asyrdan, Bu ow...

Doly oka →
 • 23/10/2023
 • 76

BILIM — ÖSÜŞLERIŇ ŞUGLASY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmeleriň her biriniň binýadynda hormatly Prezidentimiziň adam hakyndaky aladasy bar. Nesil terbiýesi döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup, bagtly geljegimizi üpjün etmegi maksat edinýär. Umumadamzat gymmatlyklarynyň iň naýb...

Doly oka →
 • 20/10/2023
 • 79

ÝAŞLAR!

Be­len­de gö­te­riň yk­ba­lyn hal­kyň, Ar­ka­dag Ser­dar­ly bag­ty­ýar ýaş­lar! Aý deý şug­la sa­çyň, Gün ýa­ly ýal­kym, Ar­ka­dag Ser­dar­ly bag­ty­ýar ýaş­lar! «Ha­tar­da ner bol­sa ýük ýer­de gal­maz», Pen­j&aum...

Doly oka →
 • 19/10/2023
 • 81

DOST ÝURDUNA SALAMDAN BAŞLANAN ÝYL

Sahawatlylyk, ynsanperwerlik, dostanalyk ýollarynda amala aşyrylýan işler döwürlere, eýýamlara täsirini ýetirýär. Bagtyýarlyk menzillerimiziň alyslara uzamagy ugrunda ajaýyp zamanamyzda beýik geljege gönükdirilen tutumly işler amala aşyrylýar. Dünýä ýurtlary bilen dostlukly gatnaşyklarymyzyň geriminiň giňemegi bolsa şol tutumly işleriň esasyny emele getirýär. Dürli ugurda hyzmatdaşlygyň uzak ýyllaryň dowamynda yzygiderli alnyp barylm...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.