Goşgular

  • 22/07/2024
  • 19122

Bitaraplyk hakynda aýdym aýdalyň!

Gün-günden özgerýär, gül açýar Diýar,

Bitaraplyk hakynda aýdym aýdalyň!

Bedew bady bilen has öňe barýar,

Bitaraplyk hakynda aýdym aýdalyň!

 

Sport ösdürilýär, toplum gurulýar,

Binalaň hatary uzalyp barýar,

Arkadag geljegi uzakdan gör...

Doly oka →
  • 22/07/2024
  • 2912

Türkmenistan — bagtyýarlygyň Watany

Watanym gün-günden has öňe barýar,

Türkmenistan — bagtyýarlygyň Watany.

Bedew bady bilen galkynýar Diýar,

Türkmenistan — bagtyýarlygyň Watany.

 

Baglar güller açar idegi bilen,

Watan öňe barýar Lideri bilen,

Bu toprak ebedi, keramat-kerem,

Türkmenistan &md...

Doly oka →
  • 22/07/2024
  • 3116

ÝEŇIŞ SÖZI ÝÜREKLERE HOŞ ÝAKÝAR

Ýeňiş sözi ýüreklere hoş ýakýar,

Çünki Watan üçin döşler gerildi.

Söweş meýdanynda ýa tylda bolsun,

Watan goragynda gaýym duruldy.

 

Eneler ugratdy balalaryny,

Maňlaýyndan öpe-öpe söweşe.

Soň bolsa saçlary agardy gitdi,

Tä öm...

Doly oka →
  • 20/07/2024
  • 2736

SÖZ MÜLKÜNIŇ ZERGÄRI

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda beýik şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň döredijiligi giň­ den öwrenilip, onuň ady bütin dünýä doldy. Şygryýet äleminiň şasy Magtymguly Pyragy türkmen halkynyň buýsanjy bolmak bilen, ol diňe türkmen edebiýatynyň däl, dünýä edebiýatynyň taryhynda-da uly yz galdyran akyldarlaryň biridir....

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.