Täzelikler

 • 22/11/2021
 • 834

Milli kanunçylygymyzyň ösüşiniň şanly sahypalary

Aganepes AKUMMEDOW, Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň mugallymy: — Beýik pederlerimiziň ynsanperwerlik ýörelgeleriniň biri hem adalatlylykdyr. Bu asylly häsiýet merdana pederlerimiziň ömür ýolunda şamçyrag, durmuşyna nur çaýýar. Çünki bu ezeli terbiýe hem-de dogabitdi...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 7869

Watan mukaddesligi

Geçen — «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda geçirilen güýzki bag ekmek möwsümi halkymyzyň togap edýän mukaddeslikleriniň biri hökmünde topraga goýýan sarpasyny ýene­de bir gezek äşgär etdi. Çünki türkmeniň döwletlilik ýörelgesinde toprak mukaddesligine aýratyn or...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 858

Beýik işleriň eýýamy

Aşgabadyň abadançylygyň hem parahatçylygyň merkezi hökmündäki abraýy bu gün sebitiň çäginden çykyp, tutuş Ýer ýüzüne ýaýraýar. Gözel paýtagtymyz Aşgabat hormatly Arkadagymyzyň taýsyz tagallasynyň netijesinde häzirki wagtda dost-doganlygyň, ylalaşdyryjylygyň, ynanyşmagyň, ygtybarlylygyň, ysnyşykly hyzmatdaşlygyň...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 1010

Elektron resminamalaryň ýörite görkezijisi

Hasaplaýyş tehnikasynyň hem-de maglumat tehnologiýalarynyň ösmegi bilen we kompýuter torlarynyň artýan uzynlygynyň hasabyna häzirki wagtda hasaplaýyş  torlarda geçirilýänleri rugsat berilmedik elýeterlilikden goramaga uly üns berilýär. Elektron sanly gol (ESG) – bu resminamanyň ýö...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 899

Bilim portalynyň hyzmaty

Hä­zir­ki­ wagt­da­ Ar­ka­dag­ Pre­zi­den­ti­mi­ziň­  tab­şyr­ma­gy­ bo­ýun­ça­ halk­ ho­ja­ly­gy­nyň­ äh­li­ pu­dak­la­ryn­da­ bol­şy­ ýa­ly,­ bi­lim­ ul­ga­myn­da­ hem­ san­ly­ ul­ga­ma­ geç­me...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 921

Sanly ulgamyň belent ösüşleri

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda ykdysadyýeti sanlylaşdyrmak işi ýokary depginler bilen dowam etdirilýär. Diýarymyzda milli Liderimiziň Karary bilen tassyklanan «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy» üst...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 1584

Türkmen ýaşlary tehnologik täzelikleri amala aşyrýarlar

Türk­me­nis­ta­nyň Te­le­kom­mu­ni­ka­si­ýa­lar we in­for­ma­ti­ka ins­ti­tu­ty­nyň ýa­nyn­da «Türk­me­na­ra­gat­na­şyk» agent­li­gi bi­len bi­le­lik­dä­ki «San­ly çöz­güt IT meý­dan­ça» ho­ja­l...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 1028

«Sanly çözgüt – 2020» atly innowasion taslamalar bäsleşiginiň jemi jemlendi

Şu gün 2020-nji ýylyň 23 – 27-nji noýabr aralygynda «Türkmenaragatnaşyk» agentligi tarapyndan ýurdumyzyň ýaşlarynyň arasynda geçirilen maglumat telekommunikasiýa ulgamynda «Sanly çözg&...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 1776

Ýurdumyzda “sanly.tm” atly ilkinji milli elektron poçtasy we “tmchat” messenjer programma üpjünçiligi işe girizildi.

Şu ýylyň 12-nji noýabrynda Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly giňişleýin mejlisinde, täze döwrebap milli elektron poçtasynyň taýýarlanandygy bellenilip geçildi.

 

Türkmenistanda “Türkmenaragatnaşyk” agentligi tarapyndan “sanly.tm” ilkinji milli elektron poçtasy we “tmchat” messenjer ulg...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 776

Hyýaly sungat- sosial media

Hyýaly sungat  chat platformasynda talyplar öz aralarynda gyzykly maglumatlary paýlaşyp, dersler bilen baglanşykly meseleleri bilelikde çözüp, öz taýýarlan makalalaryny paýlaşyp, bilim derejelerini has hem kämilleşdirip bilýärler. Mundan başga-da, öz aralarynda wideo, ses, faýl, surat ýaly maglumatlaryň alyş-çalşygny amala aş...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.