Täzelikler

 • 22/11/2021
 • 370

«eMEKDEP»: bi­lim ul­ga­my­ny san­ly­laş­dyr­ma­ga my­na­syp go­şant

Sanly ykdysadyýet hem sanly bilim düşünjeleri biri-biri bilen aýrylmaz baglanyşykly. Hut şoňa görä-de, ýurdumyzda şu iki ugry utgaşykly ösdürmäge aýratyn ähmiýet berilýär. Heniz 1-nji ýyl talypdygyna garamazdan, Durdygylyç Mergenowyň işläp taýýarlan «eMekdep» ulgamynyň durmuşa ornaşdyryljak günleri uzakd...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 615

«SANLY ÇÖZGÜT — IT MEÝDANÇA» HOJALYK JEMGYÝETI: tä­ze pi­kir­le­riň, in­no­wa­sion tas­la­ma­la­ryň dün­ýä­si­ne sy­ýa­hat

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň paýtagtymyzyň Oguz han köçesiniň ugrundaky okuw binasynyň ýanynda dö­re­di­len «San­ly çöz­güt — IT meý­dança» hojalyk jemgyýetine baranymyzda, bada-bat ikinji gata çykylýan basgançakdaky: «Ähli zat pikirden başlanýa...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 380

Türkmenistanly talyplar «Ylham seýilgähine» wirtual syýahat taslamasyny işläp düzdüler

«Türk­me­na­ra­gat­na­şyk» agent­li­gi bi­len bir­lik­de, Türkmenistanyň Te­le­kom­mu­ni­ka­si­ýalar we in­for­ma­ti­ka ins­ti­tu­ty­nyň bin­ýa­dyn­da dö­re­di­len, ho­ja­lyk ha­sap­la­şy­gy esa­syn­da iş­le­ýän «Sa...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 571

«Sanly çözgüt — IT meýdança»: innowasion tehnologiýalaryň giň mümkinçilikleri

Hormatly Prezidentimiz 6-njy fewralda sanly wideoaragatnaşyk arkaly ýurdumyzyň ulag-aragatnaşyk toplumyny ösdürmek boýunça geçiren iş maslahatynda talyplaryň, mugallym-laryň we ylmy işgärleriň degişli ugurlar boýunça ylmy açyşlary, oýlap tapyşlary üçin zerur mümkinçilikleriň döredilmelidigini we olaryň önümçilige ornaşdyryl...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 287

Hukuk medeniýetli kämil ýaşlar

Hä­zir­ki wagt­da mil­li Li­de­ri­mi­ziň ada­myň we ra­ýatyň hu­kuk­la­ry­ny, azat­lyk­la­ry­ny we borç­la­ry­ny ýaş­la­ra giň­den dü­şün­dir­mek bo­ýun­ça be­ren tab­şy­ryk­la­ry­ny dur­mu­şa ge­çir­mek ug­run­da ý...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 634

Miras- halkyň hazynasy

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ata Watanymyzda adamzat mirasynyň genji-hazynasyna öwrülen taryhy-medeni we tebigy ýadygärlikleri aýawly saklamaga gönükdirilen işleriň uly tapgyry amala aşyrylýar. Türkmenistanyň taryhy-medeni goraghanalarynyň üçüsiniň ýadygärlikleriniň — gadymy Merwiň, Köneürgenjiň we Nusaý galasynyň ÝUNE...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 304

Milli kanunçylygymyzyň ösüşiniň şanly sahypalary

Aganepes AKUMMEDOW, Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň mugallymy: — Beýik pederlerimiziň ynsanperwerlik ýörelgeleriniň biri hem adalatlylykdyr. Bu asylly häsiýet merdana pederlerimiziň ömür ýolunda şamçyrag, durmuşyna nur çaýýar. Çünki bu ezeli terbiýe hem-de dogabitdi...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 399

Ýaşlar bilen diňe öňe

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň rowaçlanýan, türkmen ýaşlarynyň ykbalynyň täze belentliklere göterilýän eşretli eýýamyna öwrüldi. Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda ýaşlar baradaky döwlet syýasatyny üstünliki durmuşa geçirmäge gön&...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 2651

Watan mukaddesligi

Geçen — «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda geçirilen güýzki bag ekmek möwsümi halkymyzyň togap edýän mukaddeslikleriniň biri hökmünde topraga goýýan sarpasyny ýene­de bir gezek äşgär etdi. Çünki türkmeniň döwletlilik ýörelgesinde toprak mukaddesligine aýratyn or...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 314

Beýik işleriň eýýamy

Aşgabadyň abadançylygyň hem parahatçylygyň merkezi hökmündäki abraýy bu gün sebitiň çäginden çykyp, tutuş Ýer ýüzüne ýaýraýar. Gözel paýtagtymyz Aşgabat hormatly Arkadagymyzyň taýsyz tagallasynyň netijesinde häzirki wagtda dost-doganlygyň, ylalaşdyryjylygyň, ynanyşmagyň, ygtybarlylygyň, ysnyşykly hyzmatdaşlygyň...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.