Täzelikler

 • 12/04/2024
 • 295

Zehinliler öňe saýlandy

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň guramagynda «Sanly çözgüt — IT meýdança» hojalyk jemgyýetiniň binasynda ýurdumyzyň 11-nji synp okuwçylarynyň arasynda informatika dersi boýunça bäsleşik geçirildi. Onuň maksady ýaşlaryň takyk ugurly derslere höwesini artdyrmakdan, programmirleme ukybyny &yac...

Doly oka →
 • 31/01/2024
 • 571

HYZMATDAŞLYGYŇ MÖHÜM PUDAGY

     Ýurdumyzda ulag-kommunikasiýa ulgamy hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugry hasaplanýar. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyz bu ulgamy milli bähbitlerini hem-de çäk taýdan amatly ýerleşmegini nazara almak bilen, okgunly ösdürýär. Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşýän ýurdumyz ulag ulgamynyň ähli...

Doly oka →
 • 26/01/2024
 • 747

ХО Sanly Çözgüt IT meýdança расширяет спектр образовательных и цифровых услуг

Хозяйственное общество Sanly Çözgüt IT meýdança объявило о запуске нового курса «Основы робототехники» для детей 5-14 лет. 6-недельный курс нацелен на обучение разработке различных видов роботов-помощников с использованием передовых технологий.

Это лишь одно из нововведений IT-сообщества, которое уже предлагает широкий спектр&nb...

Doly oka →
 • 19/01/2024
 • 428

BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ ALTYN HALKASY

Özara bähbitliligi, köpugurlylygy bilen tapawutlanýan daşary syýasatymyz we halkara gatnaşyklarymyz hormatly Arkadagymyzyň başyny başlan beýik özgertmelerine daýanýar. Ol türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň energiýa, suw, ulag-üstaşyr, ekologiýa diplomatiýalary bilen baglanyşykly taglymatlarynyň rowaçlanmagyna şert döred...

Doly oka →
 • 19/01/2024
 • 174

Döwrebap tehnologiýalar bilen ösüş ýolunda

Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekde uniwersitetleri kämilleşdirmäge gönükdirilen «UI GreenMetric World University Rankings» sanawyna Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň sekizisiniň goşulmagy bu ugurda guwandyryjy ädimlerden habar berýär. Bu sanawda dünýä uniwersitetlerine 6 ugur — uniwersitet düzümleri we olaryň daşky gurşaw...

Doly oka →
 • 03/01/2024
 • 685

2024-nji ýyl – «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly

29-njy dekabrda, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi geçirildi.

Mejlisiň dowamynda, 2024-nji ýylyň şygary türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” goşgusy nazarda tutulyp, söz ussadynyň 2024-nji ýylda dogl...

Doly oka →
 • 23/12/2023
 • 210

Türkmenistanda 27-nji dekabrda ýylyň jemlerine bagyşlanan dabaraly çäreler geçiriler

Türkmenistanyň Bilim ministrligine, Aşgabat şäheriniň häkimligine hem-de Söwda-senagat edarasyna beýleki ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary, welaýatlaryň we Arkadag şäheriniň häkimlikleri, jemgyýetçilik birleşikleri bilen bilelikde, 2023-nji ýylyň 27-nji dekabrynda Aşgabat şäherinde, Söwda-senagat edarasynyň binasynda Arkadag Serdarly bagty&yac...

Doly oka →
 • 11/12/2023
 • 213

«Ýaşyl» ýangyçly ilkinji transatlantik uçuş

     Angliýadan ABŞa ilkinji gezek 100 göterim «ýaşyl» ýangyçly uçar syýahaty amala aşyrylar. «Virgin Atlantic» kompaniýasynyň «Boeing 787» uçary bilen amala aşyryljak uçuş London NýuÝork aralygynda ýerine ýetiriler. Bu başlangyç awiasiýa pudagynyň howa zeper ýetirmezden do...

Doly oka →
 • 11/12/2023
 • 222

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň sekizisi «UI GreenMetric» dünýä uniwersitetiniň reýtingine girdi

2023-nji ýylyň netijeleri esasynda ýakynda neşir edilen «UI GreenMetric» dünýä uniwersitetiniň reýtingine Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň sekizisi girdi. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» saýtynda habar berildi.

UI GreenMetric World University Rankings – uniwersitetleriň ekologiýa düzümlerini kämilleşdirm...

Doly oka →
 • 01/12/2023
 • 200

KURAŞ BOÝUNÇA DÜNÝÄ ÇEMPIONATY: ÄHLI ÝOLLAR AŞGABADA ALYP BARÝAR

Aşgabatda geçiriljek Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň bosagasynda duran häzirki günlerimizde bu ýaryşyň eýýäm başlanmanka iň iri sport baýramçylyklarynyň biri hökmünde taryha girjekdigini ynamly aýdyp bolar. Çünki ýaryş eýýäm oňa gatnaşjaklaryň sany boýunça rekord goýdy...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.