Täzelikler

 • 03/05/2023
 • 71

Bagtyýarlygyň ýurdy

     Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan Diýarymyz günsaýyn ösýär hem-de özgerýär. Arkadagly Serdarymyz ösüp gelýän ýaş nesliň gujur-gaýratyna, yhlasyna, başarnygyna uly ynam bildirýär. Ýurdumyzda &yac...

Doly oka →
 • 08/04/2023
 • 146

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty: “Açyk Gapylar 2023”

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty “Açyk gapylar” gününi yglan edýär. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika instituty 2023—2024-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän orta mekdepleriň gutardyş synp okuwçylaryny, harby bölümleriň esgerlerini, önümçilikde zähmet çekýän ýaşlary şu ýylyň 19-njy aprelinde we 12-nji maýynda sagat 15:00-da «Açyk gapylar» gününe çagyrýar. Şol günlerde ýaşlar institut...

Doly oka →
 • 08/04/2023
 • 9127

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda halkara forum geçirildi

2023-nji ýylyň 15-nji martynda Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda «Ykdysadyýeti sanlylaşdyrmakda ýaş alymlaryň ylmy gadamlary» atly talyplaryň, aspirantlaryň we ýaş alymlaryň halkara forumy geçirildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen foruma dünýäniň 20-ä golaý ýurdundan iri ylmy merkezleriň, ýokary okuw mekdepleriň, ylmy-barlag edaralarynyň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdylar. Forumyň umumy mejlisinde Türkmenis...

Doly oka →
 • 08/04/2023
 • 1667

MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ DÖREDIJILIGI RUHY HAZYNADYR

Türkmen halkynyň şöhratly taryhynda, nusgawy edebiýatynda uly orun tutýan Magtymguly Pyragynyň edebi mirasy egsilmez ruhy hazynadyr. Magtymguly Pyragy türkmen halkynyň ruhy ganaty, şamçyragy hasaplanýar. Şahyr her bir ynsanyň kalbynda belent adamkärçilikli ýaşamagyň nusgasy hökmünde kabul edilýär. Şahyr adamkärçilige, ynsanperwerlige, watansöýüjilige ýugrulan goşgulary bilen ynsan kalbynda orun aldy. Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň, Se...

Doly oka →
 • 08/04/2023
 • 137

MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ DÖREDIJILIGINDE TEBIGATYŇ GÖZELLIGI

Türkmen edebiýatyny öwreniji alymlaryň bellemeklerine görä, Magtymgulynyň edebi mirasy gymmatly hazynadyr, ruhy baýlykdyr. Akyldar şahyryň goşgulary her bir ynsanyň kalbynda orun aldy, çünki şol şygyrlar diňe bir edebi gymmatlyk bolman, eýsem, pelsepewi garaýyşlardyr, çuňňur manyly pikirlerdir, öwüt-ündewlerdir. Şahyryň eserlerini okap, many-mazmunynyň çuňňurdygyna, giňdigine göz ýetirmek bolýar. Şonuň üçin hem bu gymmatly edebi mirasy, ruh...

Doly oka →
 • 27/03/2023
 • 79

Sanly ulgamyň gazananlary bilen kämil ösüşe

Hormatly Arkadagly Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda milli ýörelgelerimize, dünýä tejribesine daýanyp, ýurdumyzda ýokary tehnologiýaly, bäsdeşlige ukyply sanly ykdysadyýetiň durnukly ösüşini üpjün etmek, senagat ulgamyny innowasion esasda ösdürmek möhüm ugurlaryň hatarynda durýar. Mälim bolşy ýaly, häzirki döwür dünýä giňişliginde sanly tehnologiýalaryň, maglumat ulgamlarynyň durmuşyň ähli ulgamlarynda barha giň gerim alýan döwri. Ýurdumyzda soňk...

Doly oka →
 • 20/03/2023
 • 313

«ÝOKARY TEHNOLOGIÝALAR WE INNOWASION IŞLÄP TAÝÝARLAMALAR» ATLY HALKARA BÄSLEŞIGI YGLAN EDILÝÄR

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» mynasybetli ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça «Ýokary tehnologiýalar we innowasion işläp taý&y...

Doly oka →
 • 28/02/2023
 • 396

Ýaşlaryň arasynda Robot tehnologiýasy boýunça bäsleşik geçiriler

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistana, Türkmenistanyň hormatly Prezidentine wepaly, giň dünýägaraýyşly, ruhubelent ýaş nesli kemala getirmek, ýaşlarda täze, döwrebap tehnologiýalaryna erk etmek endiklerini ösdürmek hem-de daşary ýurt tejribelerine gyzyklanmalaryny ýokarlandyrmak, Ýaşlaryň arasynda zehinli ýaşlary ýüze ç...

Doly oka →
 • 11/12/2022
 • 405

"Akylly" şäher - döwrebap ýaşaýyş

Eziz Diýarymyzda gurlup ulanmaga berilýän ýaşaýyş jaýlarynyň, medeni-durmuş maksatly dürli binalaryň dünýä ülňülerine laýyk bolmagyna, gurluşyklarda ekologik howpsuzlygyň berjaý edilmegine berk talap bildirilýär. Olarda häzirki zamanyň iň soňky gazananlaryny ornaşdyrmak esasy şertleriň biri bolup durýar. Şunda Gahryman Arkadagymyz...

Doly oka →
 • 11/12/2022
 • 346

Sanly ulgamyň mümkinçilikleri

Arkadagly Serdarymyzyň başda durmagynda ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda sanly dolandyryş ulgamyna geçmek işleri üstünlikli alnyp barylýar. Şol sanda «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň konsepsiýasy» esasynda mekdeplerde, bilim edaralarynda sanly ulgam barha rowaçlanýar.

Sanly dolandyryş ulgamyny ornaşdyrmagyň maddy-tehniki bin&ya...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.