Täzelikler

 • 22/06/2022
 • 34

Robotlar – çagalaryň ýardamçysy

         Gahryman Arkadagymyzyň talyp ýaşlara okamaga, öwrenmäge döredip berýän şertlerinden peýdalanyp, Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda hereket edýän Ýaş alymlar geňeşiniň tejribe otaglarynda birnäçe taslama işleri alynyp barylýar. Häzirki wagtda institutymyzyň...

Doly oka →
 • 26/05/2022
 • 114

Aşgabatda ýaş alymlaryň ylmy taslamalarynyň sergisi geçirildi

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda ýaş mugallymlaryň, talyplaryň we mekdep okuwçylarynyň taýýarlan ylmy taslamalarynyň sergisi geçirildi. «Türkmenistan» gazetinde habar berlişi ýaly, sergide görkezilen ylmy işlerdir taslamalaryň aglabasynyň Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň talyplaryna degişlidir. Bu ýerdäki görkezilen ylmy taslamalar biri-birinden üýtgeşik. Olaryň arasyndan in...

Doly oka →
 • 23/05/2022
 • 101

ÝAŞ ALYMLARYŇ YLMY-TASLAMA IŞLERINIŇ SERGISI GEÇIRILDI

Şu gün — 16-njy maýda Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli sergi geçirildi. Sergide institutyň mugallymlarydyr talyplarynyň oýlap tapan täze taslamalary we dürli ugurlara degişli onlarça programma üpjünçilikleri bilen bir hatarda birnäçe robotlar hem görkezildi. Institutyň Ýaş alymlar geňeşiniň agzasy, mugallym Şirmuhammet Wepaýewiň täze t...

Doly oka →
 • 23/05/2022
 • 83

TÜRKMEN TALYPLARY SANKT-PETERBURGDA GEÇIRILEN ONLAÝN OLIMPIADANYŇ ÝEŇIJILERI BOLDULAR

Sankt-Peterburg döwlet uniwersitetiniň her ýyl geçirýän «Petropolitan Science (Re)Search» atly açyk ders olimpiadasy Russiýanyň, Fransiýanyň, Ukrainanyň, Belarus Respublikasynyň, Gazagystanyň, Türkmenistanyň, Gyrgyzystanyň we Gruziýanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlaryny bir ýere jemledi. «Hasaplaýjy tehnologiýalar (Informatikanyň we informasion tehnologiýalaryň esaslary)» ugry boýunça geçirilen ders bäsleşiginiň saýlama we jemleýj...

Doly oka →
 • 05/05/2022
 • 161

Häzirki zaman programmirleme dilleri

Ýurdumyzyň bilim-ylym ulgamynda innowasion tehnologiýalar we ylmy çözgütler önümçilige ornaşdyrylýar. Häzirki döwürde kompýuteriň mümkinçiliklerinden ähli pudaklarda giňden peýdalanylýar. Ylmyň ösmegi, intellektual şahsyýetiň kemala gelmegi üçin kompýuter tehnologiýalarynyň wezipesi örän uludyr.Bilimde öňe gitmek ýa-da bilimiňi düýpgöter üýtgetmegiň esasyny düzýän programmirleme dilini özleşdirmek ösüşiň iň belent sepgidine alyp barýar. B...

Doly oka →
 • 05/05/2022
 • 86

«Akylly şäher» we sanly ulgamyň mümkinçilikleri

Ylmyň depginli ösýän we tehnologiýalaryň günsaýyn kämilleşýän zamanasynda «akylly şäher» konsepsiýasy bütin dünýäde ululy-kiçili şäherleriň ýüzlerçesi tarapyndan durmuşa geçirilýär. «Akylly şäher» düşünjesi dürli çeşmelerde dürliçe aňladylýar. Meselem, Ýewropada bu düşünje maglumat-aragatnaşyk serişdeleriniň hasabyna jemgyýetçilik meselelerini çözmäge gönükdirilen işi amala aşyrýan şäherleri göz öňünde tutulýar. Russiýada bolsa daşky gurşawy...

Doly oka →
 • 20/04/2022
 • 169

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň talyplary Açyk halkara olimpiadasynda baýrakly ornunlara mynasyp boldular

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň talyplary Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburgyň döwlet uniwersiteti tarapyndan  geçirilen Petropolitan S Doly oka →

 • 15/04/2022
 • 119

Hünär bilimi edaralarynyň tejribe okuwlaryny “hyýaly hakykat” tehnologiýasy arkaly sanlylaşdyrmagyň usuly

Ylmy işiň maksady:

   Häzirki wagtda ýurdumyzda ylym we bilim ulgamyna degişli birnäçe Konsepsiýalar we maksatnamalar hereket edýär. Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasy”, “Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysady&yacut...

Doly oka →
 • 15/04/2022
 • 102

“Ýaýlym“ wideo aragatnaşyk programmasyny durmuşa ornaşdyrmak

Häzirki zaman tehnologiýalaryň ösüş depgini adamzadyň taryhynda gazanan ýokary üstünlikleri we adamlaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin döwrebap tehnologiýalary we programma üpjünçiliklerini işläp taýýarlamak möhüm ähmiýete eýedir. Sanly aragatnaşyk ulgamy adamzadyň durmuşyna giren g...

Doly oka →
 • 12/04/2022
 • 90

Welosport – saglyk hakynda ekologik alada

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiz Garaşsyz ýurdumyzda bedenterbiýäni, sporty dünýä derejesinde ösdürmek, jemgyýetimizde sagdyn durmuş kadalaryny ornaşdyrmak arkaly halkymyzyň saglygyny berkitmek, sagdyn we ruhy taýdan kämil ýaşlary ýetişdirmek ugrunda uly aladalar edýär.

...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.