Täzelikler

 • 16/01/2022
 • 46

“Himiýany öwren” programma üpjünçiligi.

  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli bilim ulgamy dünýä derejesinde ösdürilýär we senagatyň tehnologiýa taýdan ösen täze ugurlaryna laýyklykda yzygiderli döwrebaplaşdyrylýar.

          Innowasiýa tehnologiýalary, öňdebaryjy tejribeler, ylmyň gaz...

Doly oka →
 • 16/01/2022
 • 42

Online resminama kabul ediş ulgamy

Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasyny” durmuşa geçirmegiň birinji tapgyry üçin meýilleşdirilen çäreler boýunça ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde hünärmenler, professor-mugallymlar, talyplar tarapyndan sanly bilim ulgamynyň programma üpjünçiligi, onuň binýadynda sanly bilim portallary iş...

Doly oka →
 • 06/01/2022
 • 42

Türkmenistanly mugallym «2021-nji ýylyň hünärmeni» halkara bäsleşiginiň baýragyna mynasyp boldy

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň mugallymy Tahyr Nazarow «2021-nji ýylyň hünärmeni» halkara bäsleşiginiň 1-nji derejeli baýragyna mynasyp boldy. Bu barada «Neýtralnyý Turkmenistan» gazetinde habar berilýär.

Bäsleşik, Russiýa Federasiýasynyň «Täze ylym» halkara ylmy hyzmatda...

Doly oka →
 • 06/01/2022
 • 29

Победитель международного научного конкурса

В канун Нового, 2022 года преподаватель Института телекоммуникаций и информатики Туркменистана Тахир Назаров успешно представил нашу страну на международном конкурсе «Эксперт года-2021», став одним из его победителей. Состязание было организовано в онлайн-формате Международным центром научного партнёрства «Новая наука» Российской Федерации, стремящимся способствовать развитию международного научного партнёрства и к...

Doly oka →
 • 19/12/2021
 • 105

Sanly tehnologiýalar - önümçilige

Ýurdumyzda programma işläp düzüjileri we innowasion oýlap tapyjylary ýüze çykarmak hem-de olary höweslendirmek boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar. Golaýda «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň yglan eden «Sanly çözgüt — 2021» atly innowasion taslama bäsleşiginiň, şeýle-de Türkmenistanyň Yl...

Doly oka →
 • 17/12/2021
 • 374

В авангарде экологического движения

По итогам 2021 года Институт телекоммуникаций и информатики Туркменистана вошёл в международный рейтинг вузов «UI Green Metric World University Ranking» среди высших учебных заведений мира, которые активно содействуют процессам экологического благополучия Планеты.

Как прокомментировали вхождение в очередную таблицу мирового рейтинга в самом Институте телекоммуникаций и информатики Туркменистана, для всего преподавате...

Doly oka →
 • 17/12/2021
 • 272

Döwrüň talabyndan ugur alyp

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika institutynda ýaş alymlar geňeşine ýaşlaryň ençemesi höwes bilen gatnaşýarlar. Bu ýerde döredilýän mümkinçiliklerden höweslenýän Ýaş alymlar geňeşiniň mugallymlary we talyplary häzirki wagtda birnäçe taslama işleriniň üstünde işleýärler. Olar d&uum...

Doly oka →
 • 15/12/2021
 • 69

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty surat bäsleşiginiň netijelerini jemledi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty tarapyndan yglan edilen "Türkmenistan - bitaraplyk ýurdy" surat bäsleşiginiň netijeleri jemlendi. Bu barada "Bitarap Türkmenistan" gazetinde habar berildi.

Bäsleşik iki derejeli talyplaryň arasynda - žurnalistika hünärmenleri we beýleki dersler boýunça geçirildi.

...

Doly oka →
 • 15/12/2021
 • 64

"UI Green Metric"

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerini 2024-nji ýyla çenli dünýäniň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna goşmak barada beren tabşyrygyny ýerine ýetirmek boýunça alnyp barylýan işleriň netijesinde Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty üçin 2021-nji ýylyň 14-nji dekab...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.