Ýaş alymlar geňeşi

Institutymyzyň içindäki Ýaş alymlar gurnagynyň ylmy işleri, innowasion täzeçillikleri barada gyzyklan.

Giňişleýin

Täzelikler

Ýurdumyzda hem-de dünýäde bolup geçýän täzeliklerden, täze tehnologiýalardan habardar bolup bilersiňiz.

Giňişleýin

Bäsleşikler

Institutymyzda geçirilýän ýaryşlardan, bäsleşiklerden guramaçalyk çärelerinden habardar bolup bilersiňiz.

Giňişleýin
Image
Biz barada

Bilim ulgamymyz indiki nesle ylham berýär.

2019-njy ýylyň 12-nji iýunynda Hormatly Prezidentimiz “Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutyny döretmek hakyndaky” Permana gol çekdi. Täze IT ýokary okuw mekdebi ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dürli pudaklaryny sanlylaşdyrmak üçin programmalary işläp taýýarlaýan we sanly enjamlar bilen üpjün&c...

Giňişleýin

Hünärler

Biz bilen habarlaşyň

00

Fakultet

Hünär

00

Mugallym

00

Talyp

Soňky täzelikler

  • 13/08/2023
  • 133

Awazada «Hazar deňzi – dostluk we ylalaşyk deňzi» atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi

Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň ajaýyp kenarýakasynda şanly sene – Hazar deňziniň güni dabaraly bellenildi. Bu halkara baýramçylyk her ýyl ähli kenarýaka ýurtlary, şol sanda Türkmenistan tarapyndan gol çekilen Hazar deňziniň deňiz gurşawyny goramak boýunça Çarçuwaly konwensiýanyň (Tähran konwensiýasynyň) güýje giren gününde geçirilýär. «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» şygary bilen geçýän şu ýylda bu resminamanyň gol çek...

Doly oka →
  • 13/08/2023
  • 523

Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine giriş synaglary dowam edýär

Türkmenistanyň orta we ýokary hünär okuw mekdeplerinde bilim almak isleýän dalaşgärler giriş synaglarynyň iň gyzgalaňly döwrüni başdan geçirýärler. Häzirki zaman ýaşlary dürli ugurlar boýunça geljegiň hünärlerini özleşdirmäge çalyşýarlar. Sanly tehnologiýalar, lukmançylyk, ykdysadyýet, ylym we innowasiýa ugurlary dalaşgärleriň arasynda barha köp ileri tutulýan ugurlara öwrülýär. Ýurdumyzda alnyp barylýan yzygiderli döwlet syýasaty hünä...

Doly oka →
  • 03/05/2023
  • 553

Bagtyýarlygyň ýurdy

     Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan Diýarymyz günsaýyn ösýär hem-de özgerýär. Arkadagly Serdarymyz ösüp gelýän ýaş nesliň gujur-gaýratyna, yhlasyna, başarnygyna uly ynam bildirýär. Ýurdumyzda &yac...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.