Täzelikler

 • 11/08/2022
 • 337

«Sanly çözgüt — 2022» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigi badalga alýar

    Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew «Sanly çözgüt — 2022» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigini geçirmäge görülýän taýýarlyk işleri barada 13-nji iýulda geçirilen Hökümet mejlisinde hasabat berdi.

    Nygtalyşy ýaly, sanly ykdysadyý...

Doly oka →
 • 11/08/2022
 • 166

Ses tiz­li­gi­ni geç­ýän ýo­lag­çy uça­ry

    «Bo­om Su­per­so­nic» at­ly kom­pa­ni­ýa tä­ze ýo­lag­çy uça­ry ba­ra­da ha­bar ber­di. Köp ýyl­dan bä­ri ýo­ka­ry tiz­lik­li ýo­lag­çy uça­ry­ny ön­dür­me­gi me­ýil­leş­dir­ýän...

Doly oka →
 • 22/06/2022
 • 392

Robotlar – çagalaryň ýardamçysy

         Gahryman Arkadagymyzyň talyp ýaşlara okamaga, öwrenmäge döredip berýän şertlerinden peýdalanyp, Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda hereket edýän Ýaş alymlar geňeşiniň tejribe otaglarynda birnäçe taslama işleri alynyp barylýar. Häzirki wagtda institutymyzyň...

Doly oka →
 • 26/05/2022
 • 414

Aşgabatda ýaş alymlaryň ylmy taslamalarynyň sergisi geçirildi

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda ýaş mugallymlaryň, talyplaryň we mekdep okuwçylarynyň taýýarlan ylmy taslamalarynyň sergisi geçirildi. «Türkmenistan» gazetinde habar berlişi ýaly, sergide görkezilen ylmy işlerdir taslamalaryň aglabasynyň Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň talyplaryna degişlid...

Doly oka →
 • 23/05/2022
 • 395

ÝAŞ ALYMLARYŇ YLMY-TASLAMA IŞLERINIŇ SERGISI GEÇIRILDI

Şu gün — 16-njy maýda Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli sergi geçirildi. Sergide institutyň mugallymlarydyr talyplarynyň oýlap tapan täze taslamalary we dürli ugurlara degişli onlarça programma üpjünçilikler...

Doly oka →
 • 23/05/2022
 • 289

TÜRKMEN TALYPLARY SANKT-PETERBURGDA GEÇIRILEN ONLAÝN OLIMPIADANYŇ ÝEŇIJILERI BOLDULAR

Sankt-Peterburg döwlet uniwersitetiniň her ýyl geçirýän «Petropolitan Science (Re)Search» atly açyk ders olimpiadasy Russiýanyň, Fransiýanyň, Ukrainanyň, Belarus Respublikasynyň, Gazagystanyň, Türkmenistanyň, Gyrgyzystanyň we Gruziýanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlaryny bir ýere jemledi. «Hasaplaý...

Doly oka →
 • 05/05/2022
 • 1574

Häzirki zaman programmirleme dilleri

Ýurdumyzyň bilim-ylym ulgamynda innowasion tehnologiýalar we ylmy çözgütler önümçilige ornaşdyrylýar. Häzirki döwürde kompýuteriň mümkinçiliklerinden ähli pudaklarda giňden peýdalanylýar. Ylmyň ösmegi, intellektual şahsyýetiň kemala gelmegi üçin kompýuter tehnologiýalarynyň wezipesi örä...

Doly oka →
 • 05/05/2022
 • 641

«Akylly şäher» we sanly ulgamyň mümkinçilikleri

Ylmyň depginli ösýän we tehnologiýalaryň günsaýyn kämilleşýän zamanasynda «akylly şäher» konsepsiýasy bütin dünýäde ululy-kiçili şäherleriň ýüzlerçesi tarapyndan durmuşa geçirilýär. «Akylly şäher» düşünjesi dürli çeşmelerde dürliçe aňladyl&ya...

Doly oka →
 • 20/04/2022
 • 472

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň talyplary Açyk halkara olimpiadasynda baýrakly ornunlara mynasyp boldular

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň talyplary Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburgyň döwlet uniwersiteti tarapyndan  geçirilen Petropolitan S Doly oka →

 • 15/04/2022
 • 308

Hünär bilimi edaralarynyň tejribe okuwlaryny “hyýaly hakykat” tehnologiýasy arkaly sanlylaşdyrmagyň usuly

Ylmy işiň maksady:

   Häzirki wagtda ýurdumyzda ylym we bilim ulgamyna degişli birnäçe Konsepsiýalar we maksatnamalar hereket edýär. Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasy”, “Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysady&yacut...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.