Täzelikler

 • 03/01/2024
 • 812

2024-nji ýyl – «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly

29-njy dekabrda, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi geçirildi.

Mejlisiň dowamynda, 2024-nji ýylyň şygary türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” goşgusy nazarda tutulyp, söz ussadynyň 2024-nji ýylda dogl...

Doly oka →
 • 23/12/2023
 • 250

Türkmenistanda 27-nji dekabrda ýylyň jemlerine bagyşlanan dabaraly çäreler geçiriler

Türkmenistanyň Bilim ministrligine, Aşgabat şäheriniň häkimligine hem-de Söwda-senagat edarasyna beýleki ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary, welaýatlaryň we Arkadag şäheriniň häkimlikleri, jemgyýetçilik birleşikleri bilen bilelikde, 2023-nji ýylyň 27-nji dekabrynda Aşgabat şäherinde, Söwda-senagat edarasynyň binasynda Arkadag Serdarly bagty&yac...

Doly oka →
 • 11/12/2023
 • 253

«Ýaşyl» ýangyçly ilkinji transatlantik uçuş

     Angliýadan ABŞa ilkinji gezek 100 göterim «ýaşyl» ýangyçly uçar syýahaty amala aşyrylar. «Virgin Atlantic» kompaniýasynyň «Boeing 787» uçary bilen amala aşyryljak uçuş London NýuÝork aralygynda ýerine ýetiriler. Bu başlangyç awiasiýa pudagynyň howa zeper ýetirmezden do...

Doly oka →
 • 11/12/2023
 • 261

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň sekizisi «UI GreenMetric» dünýä uniwersitetiniň reýtingine girdi

2023-nji ýylyň netijeleri esasynda ýakynda neşir edilen «UI GreenMetric» dünýä uniwersitetiniň reýtingine Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň sekizisi girdi. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» saýtynda habar berildi.

UI GreenMetric World University Rankings – uniwersitetleriň ekologiýa düzümlerini kämilleşdirm...

Doly oka →
 • 01/12/2023
 • 239

KURAŞ BOÝUNÇA DÜNÝÄ ÇEMPIONATY: ÄHLI ÝOLLAR AŞGABADA ALYP BARÝAR

Aşgabatda geçiriljek Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň bosagasynda duran häzirki günlerimizde bu ýaryşyň eýýäm başlanmanka iň iri sport baýramçylyklarynyň biri hökmünde taryha girjekdigini ynamly aýdyp bolar. Çünki ýaryş eýýäm oňa gatnaşjaklaryň sany boýunça rekord goýdy...

Doly oka →
 • 10/11/2023
 • 315

«TÜRKMENTEL-2023» ATLY XVI HALKARA SERGISI WE YLMY MASLAHATY ÖZ IŞINE BAŞLAÝAR

9-10-njy noýabrda Aşgabatda telekommunikasiýa, telemetriýa, maglumatlar tehnologiýalary we tele-radio enjamlary boýunça «Türkmentel-2023» atly XVI Halkara sergisi we ylmy maslahaty geçiriler.

«Türkmentel-2023» halkara sergisi we ylmy maslahatyna Türkmenistan, Russiýa, ABŞ, Finlýandiýa, Türkiýe, Latwi&...

Doly oka →
 • 02/11/2023
 • 262

HALKYŇ ÝÜPEK SEDASY

Ajaýyp zamanamyzda amala aşyrylýan täzeçilliklerden kemal tapan Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir güni ösüşlere, özgerişliklere beslenýär. Ol özgerişlikleriň sazlaşygy bizi beýik geljegiň ýolundaky täze-täze sepgitlere atarýar. Çünki hormatly Prezidentimiz tarapyndan amala aş...

Doly oka →
 • 26/10/2023
 • 260

Dünýä

Hiç mahal Güni ýaşmaýan Ömri daýym dowam dünýä. Jogaby ýerne düşmeýän Gutarnyksyz sowal dünýä. Ýagşy-ýamandan doly sen, Hem-ä sag sen, hem däli sen, Bir seretsem, çyn ýaly sen, Bir seretsem, hyýal dünýä. Aýyň baky, Günüň baky, Eýläň o:tdur, beýl&au...

Doly oka →
 • 26/10/2023
 • 261

San­ly do­lan­dy­ryş dur­mu­şy­myz­da

Türkmenistan Watanymyzda bilim ulgamy, sanly dolandyryş we medeni gatnaşyklar güýçli depginde ösýär. Ýurdumyzyň orta we ýokary okuw mekdeplerinde saýtlaryň we dürli hilli portallaryň döredilmegi munuň aýdyň güwäsidir. Talyp ýaşl a r we mekdep okuwçyla ry saýtlardan gündelik sapakla ry üçin zerur okuw maglumatlaryn...

Doly oka →
 • 25/10/2023
 • 281

TÜRKMEN

Agras gopar, agras gürlär oturar, Ýeňlesiň örüsin dar eder türkmen. Tutanyn goparar, gitse getirer, Getirjek ýerine ugur eder türkmen. Howlukmaz, darykmaz, gözlär uzagy, Mertebesi — baş baýlygy, bezegi. Ýamanyň ýoluna gurmaz duzagy, Ýagşydan-ýagşyny döreder türkmen. Lebzihalal bolsaň, bir Haka uýsaň, Başyna täç eder,...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.