Täzelikler

 • 11/12/2022
 • 1190

"Akylly" şäher - döwrebap ýaşaýyş

Eziz Diýarymyzda gurlup ulanmaga berilýän ýaşaýyş jaýlarynyň, medeni-durmuş maksatly dürli binalaryň dünýä ülňülerine laýyk bolmagyna, gurluşyklarda ekologik howpsuzlygyň berjaý edilmegine berk talap bildirilýär. Olarda häzirki zamanyň iň soňky gazananlaryny ornaşdyrmak esasy şertleriň biri bolup durýar. Şunda Gahryman Arkadagymyz...

Doly oka →
 • 11/12/2022
 • 836

Sanly ulgamyň mümkinçilikleri

Arkadagly Serdarymyzyň başda durmagynda ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda sanly dolandyryş ulgamyna geçmek işleri üstünlikli alnyp barylýar. Şol sanda «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň konsepsiýasy» esasynda mekdeplerde, bilim edaralarynda sanly ulgam barha rowaçlanýar.

Sanly dolandyryş ulgamyny ornaşdyrmagyň maddy-tehniki bin&ya...

Doly oka →
 • 19/11/2022
 • 972

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda «Ýokary matematika» dersi boýunça geçirilen ders bäsleşiginiň netijeleri

2022-nji ýylyň 15-nji noýabrynda Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda «Ýokary matematika» dersi boýunça geçirilen ders bäsleşiginiň netijeleri

Doly oka →

 • 04/11/2022
 • 496

Uniwersiadanyň çäklerinde

«Türk­me­nis­tan – ru­hube­lent­li­giň we sag­dyn­ly­gyň ýur­dy» at­ly XII uni­wer­sia­da do­wam ed­ýär. Bu ýa­ryş­la­ryň çäk­le­rin­de gu­ra­lan ýe­ňil at­leti­ka­nyň uzyn­...

Doly oka →
 • 25/10/2022
 • 545

Ösüşiň döwrebap ugurlary

Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­kyny­şy döw­rün­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň para­sat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­zi ös­dür­mä­ge döw­let de­re­je­...

Doly oka →
 • 20/10/2022
 • 551

Döwrebap bilim - wajyp wezipe

     Ylym we tehnikanyň gazananlaryna, täze tehnologiýalara, innowasiýalara daýanyp, ýurdumyzyň bilim ulgamy ösdürilýär. Ylymly-bilimli, giň dünýägaraýyşly, sagdyn nesli kemala getirmek hormatly Prezidentimiziň amala aşyrýan döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridir.

     «Dün&ya...

Doly oka →
 • 20/10/2022
 • 486

IL-ÝURT BÄHBITLI MÖHÜM IŞLER

     Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyz beýik ösüşlere eýe bolýar, maksatlaýyn işler durmuşa ornaşdyrylýar. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda durmuşa geçirilýän özgertmeler şu günki ösüşi we röwşen geljegimiziň rowaçlygy...

Doly oka →
 • 13/09/2022
 • 723

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Одним из главных трендов развития мировой экономики является формирование её нового сегмента – цифрового, характе- ризующейся опережающим ростом внедрения инновационных технологий. Стремительное развитие информационно-коммуни- кационных инструментов и рост их ценовой доступности влияет на степень трансформации во всех сферах жизнедеятельности общества и особенно в образовательной. Эти процессы порой именуют новой цифровой, или четвё...

Doly oka →
 • 01/09/2022
 • 1047

Bilimler we talyp ýaşlar güni

     2022-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli baýramçylyk dabarasy geçirildi. Dabara Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory, institutyň rekto...

Doly oka →
 • 11/08/2022
 • 727

«Sanly çözgüt — 2022» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigi badalga alýar

    Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew «Sanly çözgüt — 2022» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigini geçirmäge görülýän taýýarlyk işleri barada 13-nji iýulda geçirilen Hökümet mejlisinde hasabat berdi.

    Nygtalyşy ýaly, sanly ykdysadyý...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.