Ýaş alymlar geňeşi

  • 22/07/2024
  • 2904

Gün paneli

Gün panel - bu ulgam günden gelýän ýagtylyk energiýasyndan gün batareýalarynyň kömegi bilen optimal, ýokary derejede elektrik energiýasyny almaga niýetlenen. Gün şöhleleri gün batareýasyna perpendikulýar düşen wagty onuň energiýa öndürijilik ukyby beýleki ýagdaýlara seredeniňde has işjeň bolup d...

Doly oka →
  • 21/07/2024
  • 2116

VR REALITY

Hyýaly hakykat-tehniki serişderiň kömegi bilen döredilen dünýä. Bu dünýä bilen ulanyjy, duýmak, eştmek we görmek ýaly duýgulary arkaly arabaglanşyp bilýär. Hyýaly hakykat, täsiri we onuň netijesinde döreýän prosesi alamatlandyrmaga ukyplydyr. Hyýaly hakykatdaky obýektler adatça hakyky dün&yac...

Doly oka →
  • 21/07/2024
  • 2732

Akylly öý

“Ýaş alymlar geňeşinde” ses buýruklary arkaly dolandyrylýan “Akylly öý” ulgamy işlenip düzüldi.  Bu ulgam öz ulanyjysyna internet ulgamyndan peýdalanyp daş aralykdan öz öýüni ýagny öýdäki elektrik enjamlaryny uzak aralykdan dolandyrmaga mümkinçilik berýär. Eger ulanyjy öý&uum...

Doly oka →
  • 17/07/2024
  • 1027

Mio-protez

Fiziki çäklendirilen adamlar öň aňsatlyk bilen ýerine ýetirýän hereketlerini gaýtalap bilmeýärler we şu sebäpli durmuşda uly kynçylyklar bilen garşylaşýarlar. Adam elini  ýa-da aýagyny ýitirmegi bilen diňe fiziki taýdan çäklenenokda eýsem psihiki taýdan hem uly zyýan görýär. He...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.