Täzelikler

 • 22/11/2021
 • 830

Ýangyç hasaplaýyş ulgamy

Bu programma üpjinçiligi hasapçy tarapyndan alnyp barylýan awtolaglaryň harçlaýan ýangyjyny  awtomatiki usulda hasaplap aýlyk we ýyllyk hasabatlary ozinde jemleýär. Programma üpjinçiligi  Awtoulagyň her aýda  geçen ýoluny, harçlan ýangyjyny hasaplamaga niýetlenendir. Mundan başgada sürüjil...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 1261

Kitaphana dolandyryş ulgamy

Kitaphana dolandyryş ulgamy kitaphanany awtomatiki ýagdaýda dolandyrmak üçin niýetlenen. Onda ulanyjylary RFID ulgamyň üsti bilen ulanyjylary hasaba alyp, soňra öz ulanyjy kartlarynyň üsti bilen  kitap bermek işi alnyp barylýar. Şeýle hem özlerine gerek bolan kitaplary okap we ýükläp bilmek mümkinçilikleri bar.

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 1418

"Biznes reklama" gazeti

“Biznes reklama”  gazetiniň web sahypasy -  gazeti onlaýn görnüşde okamak üçin niýetlenen. Ulanyjylar web sahypanyň kömegi bilen gazetde ýerleşdirilen täzelikleri, habarlary, makalalary internet arkaly okap, tanyşyp bilýärler. Mundan başga-da, web-sahypanyň “Arhiw” menýusynda  islege görä gazeti ýükläp...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 1251

Kafedranyň hepdeligi

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda kafedranyň hepdeligini geçirmek barada

DÜZGÜNNAMA

Umumy düzgünler

1.1 Bu Düzgünnama institutda kafedralaryň hepdelikleriniň geçirilişi bilen baglanyşykly düzgünleri kadalaşdyrýar we oňa gatnaşýan ähli subý...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 1055

“Ylymly ýaşlar berkararlygyň binýady” atly ylmy taslamalaryň Sergi bäsleşigi

“Ylymly ýaşlar berkararlygyň binýady” atly ylmy taslamalaryň

Sergi bäsleşigi hakynda

DÜZGÜNNAMA

1.“Ylymly ýaşlar berkararlygyň binýady” atly ylmy taslamalaryň Sergi bäsleşigi hakynda Düzgünnama Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutyny talyplaryn...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 932

“Aýyň mugallymy”, “Aýyň kafedrasy” we “Aýyň fakulteti” bäsleşikleri

“Aýyň mugallymy”, “Aýyň kafedrasy” we “Aýyň fakulteti” bäsleşikleri geçirmegiň

Düzgünnamasy

I.Bäsleşigiň esasy maksatlary:

-Türkmenistanyň Prezidentiniň bilim ulgamynda geçirýän reformasyny durmuşa geçirmekligi netijeli dowam etd...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 1027

Mio-protez

Fiziki çäklendirilen adamlar öň aňsatlyk bilen ýerine ýetirýän hereketlerini gaýtalap bilmeýärler we şu sebäpli durmuşda uly kynçylyklar bilen garşylaşýarlar. Adam elini  ýa-da aýagyny ýitirmegi bilen diňe fiziki taýdan çäklenenokda eýsem psihiki taýdan hem uly zyýan görýär. He...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 2732

Akylly öý

“Ýaş alymlar geňeşinde” ses buýruklary arkaly dolandyrylýan “Akylly öý” ulgamy işlenip düzüldi.  Bu ulgam öz ulanyjysyna internet ulgamyndan peýdalanyp daş aralykdan öz öýüni ýagny öýdäki elektrik enjamlaryny uzak aralykdan dolandyrmaga mümkinçilik berýär. Eger ulanyjy öý&uum...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 2116

VR REALITY

Hyýaly hakykat-tehniki serişderiň kömegi bilen döredilen dünýä. Bu dünýä bilen ulanyjy, duýmak, eştmek we görmek ýaly duýgulary arkaly arabaglanşyp bilýär. Hyýaly hakykat, täsiri we onuň netijesinde döreýän prosesi alamatlandyrmaga ukyplydyr. Hyýaly hakykatdaky obýektler adatça hakyky dün&yac...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 2903

Gün paneli

Gün panel - bu ulgam günden gelýän ýagtylyk energiýasyndan gün batareýalarynyň kömegi bilen optimal, ýokary derejede elektrik energiýasyny almaga niýetlenen. Gün şöhleleri gün batareýasyna perpendikulýar düşen wagty onuň energiýa öndürijilik ukyby beýleki ýagdaýlara seredeniňde has işjeň bolup d...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.