Täzelikler

 • 22/11/2021
 • 1152

EduBox - Sanly Bilim Tory

Taslama esasan iki bölümden, ýagny Sanly Bilim Ulgamyndan we Bilim Portalyndan ybaratdyr. Sanly Bilim Ulgamy her mekdebe aýratyn gurnalyp, okuwyň gidişini dolandyrmak, ýagny okuwçynyň gündeligi, mugallymyň žurnalynyň elektron görnüşi, okuwçylaryň ýetişigi we gatnaşygynyň hasabatlary, ders rejeleridir temalary ornaşdyrylandyr. Bilim Portaly bolsa internetde aýratyn w...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 2814

Türkmenistan — bagtyýarlygyň Watany

Watanym gün-günden has öňe barýar,

Türkmenistan — bagtyýarlygyň Watany.

Bedew bady bilen galkynýar Diýar,

Türkmenistan — bagtyýarlygyň Watany.

 

Baglar güller açar idegi bilen,

Watan öňe barýar Lideri bilen,

Bu toprak ebedi, keramat-kerem,

Türkmenistan &md...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 18938

Bitaraplyk hakynda aýdym aýdalyň!

Gün-günden özgerýär, gül açýar Diýar,

Bitaraplyk hakynda aýdym aýdalyň!

Bedew bady bilen has öňe barýar,

Bitaraplyk hakynda aýdym aýdalyň!

 

Sport ösdürilýär, toplum gurulýar,

Binalaň hatary uzalyp barýar,

Arkadag geljegi uzakdan gör...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 3525

Sanly ulgam we ýaşlar

Ýaşlaryň  döwrebap hünärleri ele almagy, nazary bilimleri kämilleşdirmegi, sanly tehnologiýalary özleşdirmek bilen, öňdebaryjy tejribeleri öwrenmegi milli Liderimiziň alyp barýan döwlet syýasatynda esasy wezipeleriň hatarynda durýar. Hormatly Prezidentimiziň degişli Kararlary bilen “Türkmenistanda ylym ulgamyny 2020 — 2025-nji ýyllarda...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 1220

«AKYLLY ÖÝ» — GELJEGIŇ ÖÝI

Näme üçin «akylly öý»? Ýadyňyzdadyr, hormatly Prezidentimiz 2015-nji ýylyň 9-njy iýulynda «Türkmenistanda dürli görnüşli elektron enjamlary öndürýän kärhanalary döretmegiň Döwlet maksatnamasyny tassyklamak hakynda» Karara gol çekipdi. Ilkinji ýerli kompýuterler, smart telewizorlar we k&aum...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 803

Ýangyç hasaplaýyş ulgamy

Bu programma üpjinçiligi hasapçy tarapyndan alnyp barylýan awtolaglaryň harçlaýan ýangyjyny  awtomatiki usulda hasaplap aýlyk we ýyllyk hasabatlary ozinde jemleýär. Programma üpjinçiligi  Awtoulagyň her aýda  geçen ýoluny, harçlan ýangyjyny hasaplamaga niýetlenendir. Mundan başgada sürüjil...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 1229

Kitaphana dolandyryş ulgamy

Kitaphana dolandyryş ulgamy kitaphanany awtomatiki ýagdaýda dolandyrmak üçin niýetlenen. Onda ulanyjylary RFID ulgamyň üsti bilen ulanyjylary hasaba alyp, soňra öz ulanyjy kartlarynyň üsti bilen  kitap bermek işi alnyp barylýar. Şeýle hem özlerine gerek bolan kitaplary okap we ýükläp bilmek mümkinçilikleri bar.

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 1345

"Biznes reklama" gazeti

“Biznes reklama”  gazetiniň web sahypasy -  gazeti onlaýn görnüşde okamak üçin niýetlenen. Ulanyjylar web sahypanyň kömegi bilen gazetde ýerleşdirilen täzelikleri, habarlary, makalalary internet arkaly okap, tanyşyp bilýärler. Mundan başga-da, web-sahypanyň “Arhiw” menýusynda  islege görä gazeti ýükläp...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 1201

Kafedranyň hepdeligi

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda kafedranyň hepdeligini geçirmek barada

DÜZGÜNNAMA

Umumy düzgünler

1.1 Bu Düzgünnama institutda kafedralaryň hepdelikleriniň geçirilişi bilen baglanyşykly düzgünleri kadalaşdyrýar we oňa gatnaşýan ähli subý...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 1014

“Ylymly ýaşlar berkararlygyň binýady” atly ylmy taslamalaryň Sergi bäsleşigi

“Ylymly ýaşlar berkararlygyň binýady” atly ylmy taslamalaryň

Sergi bäsleşigi hakynda

DÜZGÜNNAMA

1.“Ylymly ýaşlar berkararlygyň binýady” atly ylmy taslamalaryň Sergi bäsleşigi hakynda Düzgünnama Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutyny talyplaryn...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.