Täzelikler

 • 22/11/2021
 • 796

“Aýyň mugallymy”, “Aýyň kafedrasy” we “Aýyň fakulteti” bäsleşikleri

“Aýyň mugallymy”, “Aýyň kafedrasy” we “Aýyň fakulteti” bäsleşikleri geçirmegiň

Düzgünnamasy

I.Bäsleşigiň esasy maksatlary:

-Türkmenistanyň Prezidentiniň bilim ulgamynda geçirýän reformasyny durmuşa geçirmekligi netijeli dowam etd...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 845

Mio-protez

Fiziki çäklendirilen adamlar öň aňsatlyk bilen ýerine ýetirýän hereketlerini gaýtalap bilmeýärler we şu sebäpli durmuşda uly kynçylyklar bilen garşylaşýarlar. Adam elini  ýa-da aýagyny ýitirmegi bilen diňe fiziki taýdan çäklenenokda eýsem psihiki taýdan hem uly zyýan görýär. He...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 2234

Akylly öý

“Ýaş alymlar geňeşinde” ses buýruklary arkaly dolandyrylýan “Akylly öý” ulgamy işlenip düzüldi.  Bu ulgam öz ulanyjysyna internet ulgamyndan peýdalanyp daş aralykdan öz öýüni ýagny öýdäki elektrik enjamlaryny uzak aralykdan dolandyrmaga mümkinçilik berýär. Eger ulanyjy öý&uum...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 1722

VR REALITY

Hyýaly hakykat-tehniki serişderiň kömegi bilen döredilen dünýä. Bu dünýä bilen ulanyjy, duýmak, eştmek we görmek ýaly duýgulary arkaly arabaglanşyp bilýär. Hyýaly hakykat, täsiri we onuň netijesinde döreýän prosesi alamatlandyrmaga ukyplydyr. Hyýaly hakykatdaky obýektler adatça hakyky dün&yac...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 2329

Gün paneli

Gün panel - bu ulgam günden gelýän ýagtylyk energiýasyndan gün batareýalarynyň kömegi bilen optimal, ýokary derejede elektrik energiýasyny almaga niýetlenen. Gün şöhleleri gün batareýasyna perpendikulýar düşen wagty onuň energiýa öndürijilik ukyby beýleki ýagdaýlara seredeniňde has işjeň bolup d...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 1082

Ýakyn bäş ýylda Türkmenistanyň ylym ulgamynda sanly tehnologiýa doly ornaşdyrylar

26-njy martda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Hökümet mejlisinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow «Türkmenistanda ylym ulgamyny 2020 — 2025-nji ýyllarda sanly ulgama geçirmegiň Maksatnamasyny tassyklamak hakynda» Kararyň hem-de ony amala aşyrmak boýunça çäreleriň meýilnamasynyň taslamasyny döwlet...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 672

Türkmenistanda sanly ulgam boýunça işleýän hususyýetçiler barha köpelýär

Türkmenistanda sanly düzümi ösdürmäge gönükdirilen kompaniýalaryň hatarynda «IT-Park» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň, «Sanly ulgam», «Türkmen-tranzit», «Sanly tehnologiýa merkezi», «Imdat Elektronik» hususy kärhanalarynyň toplan tejribesi işewürligi innowasion esasda ös...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 754

«Sanly çözgüt – 2020» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigi yglan edildi

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi Türkmenistanda 2019 – 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasyna laýyklykda, dünýä ylmynyň täze gazananlary esasynda taýýarlanan, täzeçe pikirlenmeleri öz içine alýan, ýurduň halk hojalygyna sanly ykdysadyýeti ornaşdyrmakda giň mümkin&cced...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 1015

Aşgabatda we welaýatlarda IP merkezlerini gurmak üçin 10 million amerikan dollary goýberildi

7-nji fewralda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde wise-premýer B.Öwezow gözegçilik edýän pudaklarynda 2019-njy ýylda alnyp barlan işleriň netijeleri barada Türkmenistanyň Prezidentine hasabat berdi. Hasabat döwründe şolar tarapyndan önümçilik meýilnamasy 123,3 göterim ýerine ýetirildi.

Dokma sena...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 939

Türkmen hünärmenleri smart telewizorlaryň önümçiligini ýola goýar

«Türkmensenagat» agentliginiň bilelikdäki kärhanasy «Aýdyň gijeler» hojalyk jemgyýeti tarapyndan ekranynyň ölçegleri 32 dýum, 42 dýum we 55 dýum bolan smart telewizorlaryň önümçiligini ýola goýmak meýilleşdirilýär. Bu barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly 13-nji d...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.