Bildirişler

BILDIRIŞ

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty “Dünýä ykdysadyýeti we halkara ykdysady gatnaşyklar”, “Ykdysadyýetde hasaplaýyş we optimallaşdyrma usullary”, “Kärhananyň maliýe-hojalyk işini seljermek”, “Ylmy barlaglaryň esaslary” we “Mikro we makro ykdysadyýet” derslerini okatmak üçin mugallym wezipesine işe kabul etmek boýunça resminamalaryň kabul edilip başlanmagyny yglan edýär.

Bildirilýän esasy talaplar:

  1. Aşgabat şäherinde hemişelik ýazgyda duran bolmaly.
  2. Ýokary bilimli bolmaly.
  3. Resminamalar 2024-nji ýylyň 1-nji maýyna çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin: Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň Işgärler bölümi
Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýolunyň 68-nji jaýy

Telefon: 94-12-28

Ähli hukuklary goralan.