Täzelikler

 • 26/11/2021
 • 776

TEH­NO­LO­GIK ÖSÜŞ — BÄS­DEŞ­LI­GE UKYP­LY­LY­GYŇ ŞER­TI

Häzirki döwürde ýurdumyz örän uly tehnologik ösüşi başdan geçirýär. Munuň özi Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça uzak möhletleýin maksatnamanyň ileri tutulýan ugurlary bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Şonda öňdebaryjy düzüm böleklere ýokary tehnologiýalaryň orna...

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 583

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglamak hakynda Permany

Eziz Watanymyz Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramyny buýsandyryjy netijeleri gazanmak bilen garşylaýar. 30 ýylda güneşli Diýarymyzda örän beýik işler bitirildi. Bitarap döwletimiz Ýer ýüzünde ýokary depginler bilen öňe barýan, halkynyň bagtyýar...

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 1598

«Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken Karary bilen döredijilik işgärleriniň uly topary edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň hem-de zehinli çagalaryň arasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň ýeňijileri di&y...

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 862

Türkmen ýokary okuw mekdebi abraýly reýtinge girdi

2021-2022-nji okuw ýylynyň ilkinji günleri, iňlisleriň “Times Higher Education” (THE) žurnaly dünýädäki iň gowy ýokary okuw mekdepleriniň her ýyllyk halkara reýtinginiň tablisasyny - Bütindünýä Uniwersitetleriniň Reýtingini 2022-nji ýylda çap etdi. Ilkinji gezek türkmen instituty - Türkmenistanyň Telekommunikasi&yac...

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 1098

TELEKOMMUNIKASIÝALAR WE INFORMATIKA INSTITUTY — dünýäniň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň sanawynda

2021-2022-nji täze okuw ýylynyň ilkinji günlerinde «Times Higher Education (THE)»žurnaly dünýäniň iň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň nobatdaky sanawyny çap etdi. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty ýurdumyz boýunça ilkinji gezek habarçyagza hökmünde bu sanawa girizildi.

&n...

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 4034

Maşgaladan başlanýan mukaddes iş

Maş­ga­la — jem­gy­ýe­tiň iň ki­çi to­pa­ry bol­mak bi­len bir ha­tar­da, jem­gy­ýe­tiň esa­syny dü­zü­ji­dir. Çün­ki maş­ga­la­dan baş­lan­ýan ter­bi­ýe ça­ga­nyň gel­jek­ki dur­mu­şy­nyň öze­ni­ni düz­ý&au...

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 2080

SÖZ MÜLKÜNIŇ ZERGÄRI

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda beýik şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň döredijiligi giň­ den öwrenilip, onuň ady bütin dünýä doldy. Şygryýet äleminiň şasy Magtymguly Pyragy türkmen halkynyň buýsanjy bolmak bilen, ol diňe türkmen edebiýatynyň däl, dünýä edebiýatynyň taryhynda-da uly yz galdyran akyldarlaryň biridir....

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 471

ÖSÜŞLERIŇ MÖHÜM ŞERTI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiziň parasatly baştutanlygynda Watanymyz bedew batly ösüşlere beslenýär. Ýurdumyzda üstünlikli durmuşa geçirilýän Prezident Maksatnamasynyň çäklerinde ýerine ýetirilýän maýa goýum taslamalary baky Bitarap Türkmenistanyň bazar gatnaşyklaryna esaslan&...

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 745

Fotožurnalistika bäsleşiginiň ýeňijileri mälim boldy

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniñ Žurnalistika kafedrasy tarapyndan Aşgabadyñ döredilen gününiñ 140 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyñ ýokary okuw mekdepleriniñ talyp ýaşlarynyñ arasynda “Fotožurnalistika” boýunça bäsleşik gurnaldy. Bäsleşik 25.04.2021-05.05.2021 seneleri arasynda internet pla...

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 669

«Aşgabat – Ginnesiň rekordlar kitabynda» atly döredijilik bäsleşiginiň jemi jemlendi

2021-nji ýylyň 20-nji maýynda Aziýanyň merjen şäheri Aşgabadyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy mynasybetli Hormatly Prezidentimiziň döredijilik zehininiň miwesi bolan, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ägirt uly özgertmeleriniň özboluşly nyşanyna öwrülen paýtagtymyz Aşgabat şäherini giňden wasp etmek, ýaşlaryň döredijilik...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.