Täzelikler

 • 26/11/2021
 • 784

В мире новых технологий

«Современные способы подготовки
специалистов высокого уровня для
цифровой экономики» – такова тема
7-й секции, состоявшейся в рамках
Международной научной конференции «Здравоохранение, образование и
спорт в эпоху могущества и счастья» в
Институте телекоммуникаций и информатики Туркменистана. Мероприятие,
прошедшее по секциям в различных
вузах, организова...

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 1856

Türkmenistanly talyplaryň arasynda makala ýazmak boýunça yglan edilen bäsleşigiň ýeňijileri yglan edildi

Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti tarapyndan ýurduň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan talyplaryň arasynda geçirilen makala ýazmak boýunça bäsleşik yglan edildi. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» internet saýty habar berýär.

Makala bäsleşigi Türkmenistanyň G...

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 978

HAL­KA­RA ­GAT­NA­ŞYK­LA­RY­NYŇ ­RO­WAÇ MEN­ZIL­LE­RI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimiz dünýä döwletleri hem halkara guramalary bilen deňhukukly we özara bähbitli hyzmatdaşlygy üstünlikli amala aşyrýar. Milli Liderimiziň bütin dünýäde parahatçylygyň berkidilmegine, halkara gatnaşyklaryň n...

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 865

TEH­NO­LO­GIK ÖSÜŞ — BÄS­DEŞ­LI­GE UKYP­LY­LY­GYŇ ŞER­TI

Häzirki döwürde ýurdumyz örän uly tehnologik ösüşi başdan geçirýär. Munuň özi Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça uzak möhletleýin maksatnamanyň ileri tutulýan ugurlary bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Şonda öňdebaryjy düzüm böleklere ýokary tehnologiýalaryň orna...

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 703

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglamak hakynda Permany

Eziz Watanymyz Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramyny buýsandyryjy netijeleri gazanmak bilen garşylaýar. 30 ýylda güneşli Diýarymyzda örän beýik işler bitirildi. Bitarap döwletimiz Ýer ýüzünde ýokary depginler bilen öňe barýan, halkynyň bagtyýar...

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 1742

«Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken Karary bilen döredijilik işgärleriniň uly topary edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň hem-de zehinli çagalaryň arasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň ýeňijileri di&y...

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 968

Türkmen ýokary okuw mekdebi abraýly reýtinge girdi

2021-2022-nji okuw ýylynyň ilkinji günleri, iňlisleriň “Times Higher Education” (THE) žurnaly dünýädäki iň gowy ýokary okuw mekdepleriniň her ýyllyk halkara reýtinginiň tablisasyny - Bütindünýä Uniwersitetleriniň Reýtingini 2022-nji ýylda çap etdi. Ilkinji gezek türkmen instituty - Türkmenistanyň Telekommunikasi&yac...

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 1211

TELEKOMMUNIKASIÝALAR WE INFORMATIKA INSTITUTY — dünýäniň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň sanawynda

2021-2022-nji täze okuw ýylynyň ilkinji günlerinde «Times Higher Education (THE)»žurnaly dünýäniň iň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň nobatdaky sanawyny çap etdi. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty ýurdumyz boýunça ilkinji gezek habarçyagza hökmünde bu sanawa girizildi.

&n...

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 4462

Maşgaladan başlanýan mukaddes iş

Maş­ga­la — jem­gy­ýe­tiň iň ki­çi to­pa­ry bol­mak bi­len bir ha­tar­da, jem­gy­ýe­tiň esa­syny dü­zü­ji­dir. Çün­ki maş­ga­la­dan baş­lan­ýan ter­bi­ýe ça­ga­nyň gel­jek­ki dur­mu­şy­nyň öze­ni­ni düz­ý&au...

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 2701

SÖZ MÜLKÜNIŇ ZERGÄRI

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda beýik şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň döredijiligi giň­ den öwrenilip, onuň ady bütin dünýä doldy. Şygryýet äleminiň şasy Magtymguly Pyragy türkmen halkynyň buýsanjy bolmak bilen, ol diňe türkmen edebiýatynyň däl, dünýä edebiýatynyň taryhynda-da uly yz galdyran akyldarlaryň biridir....

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.