Täzelikler

 • 22/11/2021
 • 184

Türkmenistanly talyplar «Ylham seýilgähine» wirtual syýahat taslamasyny işläp düzdüler

«Türk­me­na­ra­gat­na­şyk» agent­li­gi bi­len bir­lik­de, Türkmenistanyň Te­le­kom­mu­ni­ka­si­ýalar we in­for­ma­ti­ka ins­ti­tu­ty­nyň bin­ýa­dyn­da dö­re­di­len, ho­ja­lyk ha­sap­la­şy­gy esa­syn­da iş­le­ýän «Sa...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 253

«Sanly çözgüt — IT meýdança»: innowasion tehnologiýalaryň giň mümkinçilikleri

Hormatly Prezidentimiz 6-njy fewralda sanly wideoaragatnaşyk arkaly ýurdumyzyň ulag-aragatnaşyk toplumyny ösdürmek boýunça geçiren iş maslahatynda talyplaryň, mugallym-laryň we ylmy işgärleriň degişli ugurlar boýunça ylmy açyşlary, oýlap tapyşlary üçin zerur mümkinçilikleriň döredilmelidigini we olaryň önümçilige ornaşdyryl...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 136

Hukuk medeniýetli kämil ýaşlar

Hä­zir­ki wagt­da mil­li Li­de­ri­mi­ziň ada­myň we ra­ýatyň hu­kuk­la­ry­ny, azat­lyk­la­ry­ny we borç­la­ry­ny ýaş­la­ra giň­den dü­şün­dir­mek bo­ýun­ça be­ren tab­şy­ryk­la­ry­ny dur­mu­şa ge­çir­mek ug­run­da ý...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 174

Miras- halkyň hazynasy

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ata Watanymyzda adamzat mirasynyň genji-hazynasyna öwrülen taryhy-medeni we tebigy ýadygärlikleri aýawly saklamaga gönükdirilen işleriň uly tapgyry amala aşyrylýar. Türkmenistanyň taryhy-medeni goraghanalarynyň üçüsiniň ýadygärlikleriniň — gadymy Merwiň, Köneürgenjiň we Nusaý galasynyň ÝUNE...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 141

Milli kanunçylygymyzyň ösüşiniň şanly sahypalary

Aganepes AKUMMEDOW, Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň mugallymy: — Beýik pederlerimiziň ynsanperwerlik ýörelgeleriniň biri hem adalatlylykdyr. Bu asylly häsiýet merdana pederlerimiziň ömür ýolunda şamçyrag, durmuşyna nur çaýýar. Çünki bu ezeli terbiýe hem-de dogabitdi...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 156

Ýaşlar bilen diňe öňe

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň rowaçlanýan, türkmen ýaşlarynyň ykbalynyň täze belentliklere göterilýän eşretli eýýamyna öwrüldi. Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda ýaşlar baradaky döwlet syýasatyny üstünliki durmuşa geçirmäge gön&...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 315

Watan mukaddesligi

Geçen — «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda geçirilen güýzki bag ekmek möwsümi halkymyzyň togap edýän mukaddeslikleriniň biri hökmünde topraga goýýan sarpasyny ýene­de bir gezek äşgär etdi. Çünki türkmeniň döwletlilik ýörelgesinde toprak mukaddesligine aýratyn or...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 160

Beýik işleriň eýýamy

Aşgabadyň abadançylygyň hem parahatçylygyň merkezi hökmündäki abraýy bu gün sebitiň çäginden çykyp, tutuş Ýer ýüzüne ýaýraýar. Gözel paýtagtymyz Aşgabat hormatly Arkadagymyzyň taýsyz tagallasynyň netijesinde häzirki wagtda dost-doganlygyň, ylalaşdyryjylygyň, ynanyşmagyň, ygtybarlylygyň, ysnyşykly hyzmatdaşlygyň...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 141

Elektron resminamalaryň ýörite görkezijisi

Hasaplaýyş tehnikasynyň hem-de maglumat tehnologiýalarynyň ösmegi bilen we kompýuter torlarynyň artýan uzynlygynyň hasabyna häzirki wagtda hasaplaýyş  torlarda geçirilýänleri rugsat berilmedik elýeterlilikden goramaga uly üns berilýär. Elektron sanly gol (ESG) – bu resminamanyň ýö...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 208

Bilim portalynyň hyzmaty

Hä­zir­ki­ wagt­da­ Ar­ka­dag­ Pre­zi­den­ti­mi­ziň­  tab­şyr­ma­gy­ bo­ýun­ça­ halk­ ho­ja­ly­gy­nyň­ äh­li­ pu­dak­la­ryn­da­ bol­şy­ ýa­ly,­ bi­lim­ ul­ga­myn­da­ hem­ san­ly­ ul­ga­ma­ geç­me...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.