Täzelikler

 • 25/11/2021
 • 329

AÝDYŇ MAKSATLY ÝAŞLAR

Ýurdumyzda jem­gy­ýe­ti­mi­ziň esa­sy he­re­ket­len­di­ri­ji güý­ji we röw­şen gel­je­giň eýe­le­ri bo­lan ýaş­lar ba­ra­da­ky döw­let sy­ýa­sa­ty üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär. Mu­nuň şeý­le&...

Doly oka →

 • 25/11/2021
 • 671

YLYM WE BI­LIM — ýaş­lar sy­ýa­sa­ty­nyň mö­hüm ug­ry.

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Türkmenistanyň her bir ýaş raýatynyň halkara ülňülerine laýyk gelýän döwrebap bilim almagy üçin aladalar edilýär. Bu ugurda ýaşlar syýasatynyň ähmiýetine hem ýokary baha berilýär. Şonuň bilen baglylykda, «Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet sy...

Doly oka →

 • 25/11/2021
 • 462

Ylmy döredijilik üçin innowasion meýdança

Birnäçe wagt mundan öň gazetimizde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Aşgabatda ilkinji içerki IT meýdançanyň döredilmegi bilen baglanyşykly ýene-de bir işjeň başlangyçlarynyň  üstünlikli durmuşa geçirilendigi barada material çap edildi. Sanly ykdysadyýeti we sanly bilimi ösdürmek baradaky milli konsepsiýada kesgitlenen meselel...

Doly oka →
 • 25/11/2021
 • 366

DÖWREBAP INNOWASION MERKEZ

«Sanly Çözgüt IT meýdança» hojalyk jemgyýeti ýokary hilli innowasion hyzmatlary amala aşyrýar we täze çözgütleri işläp taýýarlaýar

Hormatly Prezidentimiziň Karary bilen kabul edilen  Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň&ra...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 350

“Web ýaryşy-2021” atly bäsleşigi geçirildi.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistan —parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň talyplarynyň arasynda geçirilýän “Web-tehnologiýalar” hünäri boýunça “Web ýaryşy – 2021” atly bäsleşik ge&ccedi...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 410

Täze kitaphana dolandyryş ulgamy

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan “Ösüşe ak ýol” ady bilen maýa goýum taslamalarynyň nobatdaky maslahaty geçirildi.

Maslahatda ýurdumyzyň ýokary okuw jaýlarynyň talyp ýaşlary, mugallymlar has takygy Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýa institutynyň, T&...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 327

«BIZNES REKLAMA» ga­ze­ti in­di elekt­ron gör­nüş­de

Köpimiz, megerem, «Biznes reklama» gazetiniň web-saýtynyň işläp başlanyndan habarly hem däldiris. Institutyň maglumat tehnologiýalary we awtomatlaşdyrma fakultetiniň 1-nji ýyl talyby Akgözel Gurbangulyýewa bu taslamany bary-ýogy üç aýyň dowamynda amala aşyrdy. Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine degişli bolan &l...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 482

«ZEHINLIJE»: çagalara peý­da­ly oýun­la­ry öw­re­de­liň!

Maglumat ulgamlarynyň howpsuzlygy fakultetiniň 1-nji ýyl talyby Mämmetmyrat Mämmetmyradow öz işläp taýýarlan ykjam goşundysyna «Zehinlije» diýip at beripdir. «Android studio» programmasynda döredilen bu taslama üç ýaşdan ýokary mekdebe çenli çagalara niýetlenip, olaryň mekdebe taýýarlyk ukyplaryny ö...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 397

«ONLAÝN SÖWDA»: tiz­lik we ýo­ka­ry hil

2-nji ýyl talyp Mekan Muhammedowyň IT meýdançada işläp taýýarlan taslamasy hem häzirki döwrüň zerurlyklaryny — wagty tygşytlamagy we amatlylygy göz öňünde tutýar. Onuň taýýarlan web-saýty «Onlaýn söwda» diýip atlandyrylyp, internet arkaly dürli görnüşli harytlaryň söwdasyny amala aşyrma...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 366

«YLHAM» SEÝILGÄHINE WIRTUAL GEZELENÇ: oňaý­ly, amat­ly, gy­zyk­ly

Institutyň 1-nji ýyl talyplary Allanazar Baýramdurdyýew bilen Ilýasbek Täjibaýewiň taýýarlan taslamasy «Ylham» seýilgähine wirtual syýahat» diýip atlandyrylýar. «Krpano» programmasynda döredilen bu web-saýtda häzir vr.eduboxtm.com salgysynyň üsti bi...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.