Täzelikler

 • 28/03/2022
 • 1092

Welosiped nädip deňagramlylygy saklaýar?

Welosiped nädip deňagramlylygy saklaýar? Geliň, öwreneliň!

Ilkinji welosiped 200 ýyl mundan ozal oýlanyp tapyldy we şondan bäri köpümiz tigir sürmek bilen meşgullanýarys. Şeýle-de bolsa, olaryň nähili işleýändigini we deňagramlylygy nädip saklaýandygyny heni...

Doly oka →
 • 28/03/2022
 • 579

“Facebook” suwasty iň uzyn web kabel rekordyny täzelemäge ýakynlaşýar

“Facebook” – “2Africa” suwasty web kabeline goşmaça goşant goşjakdygyny we bu goşmaçanyň üsti bilen kabeliň dünýäniň iň uzyn suwasty web kabeli rekordyna öwrüljekdigini habar berdi. 

2020-nji ýylyň maý aýynda yglan edilen “2Africa” kabeli Afrikanyň, Ýakyn G...

Doly oka →
 • 28/03/2022
 • 1925

Elektron enjamlary güýçli ýyldyrymdan we güýçli elektrik togundan nädip goramaly?

Elektrik we sanly infrastruktura enjamlary bilşimiz ýaly güýçli ýyldyrym çakanda we güýçli elektrik togy gelende öz işlemesini togtadýar ýa-da ýanýar. Tehnologiýa hünärmenleri, bu ýagdaýlaryň öňüni almak üçin ýöriteleşen “Legrand” atly täze...

Doly oka →
 • 28/03/2022
 • 615

Mihail Osipowiç Doliwo-Dobrowolski

Häzirki zaman üç fazaly eleklrotehnikanyň düybüni tutujylardan biri Mihail Osipowiç Doliwo-Dobrowolskidir. Onuň eneden doglanyna 2021-nji ýylyň 3-nji ýanwarynda, 159 ýyl doldy. M.O.Doliwo-Dobrowolskiý 1862-nji ýylyň 3-nji ýanwarynda häzirki Sankt-Peterburg şäherinde eneden dogulýar. Maşgalalarynyň Odessa şäherine g&...

Doly oka →
 • 21/03/2022
 • 1021

Geň galdyryjy ulaglar

Häzirki wagtda awtoulag pudagy çalt ösýär we 50-100 ýyldan bäri ýol ulaglarynyň nähili boljakdygy gaty gyzykly. Eýýäm şu gün awtoulaglar sürüjileri we awtoulag duralgalaryny aňsatlaşdyrýan datçikler, kameralar, datçikler we beýleki elektronikalar bilen asylýar. Bu tendensiýa, adamlara ýolagçy rolun...

Doly oka →
 • 21/03/2022
 • 883

Hünär bilimi edaralarynyň tejribe okuwlaryny “hyýaly hakykat” tehnologiýasy arkaly sanlylaşdyrmagyň usuly

Ylmy işiň maksady:

   Häzirki wagtda ýurdumyzda ylym we bilim ulgamyna degişli birnäçe Konsepsiýalar we maksatnamalar hereket edýär. Türkmen...

Doly oka →
 • 16/03/2022
 • 1153

Öňde goýlan maksatlara tarap ösüşiň dinamikasy

Biziň döwletimiziň iň ýaş institutlarynyň biri – Türkmenistanyň Telekommunikasiýa we Informatika Instituty, döwlet baştutany tarapyndan milli ýokary bilimiň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirip, gazananlaryny ynam bilen köpeldýär. Uniwersitet, biziň ýurdumyzda hünär taýýarlygynyň aýratynlyklaryna laýyk gelýän, dürli hünärli hünärmenleri taýýarlamagyň häzirki zaman ulgamynyň dünýä derejesinde ykrar edilmegine laýyk gelýän iň oňa...

Doly oka →
 • 24/02/2022
 • 865

Ýokary bilim: sanlaşdyrmagyň ritminde

 

Ýokary bilim: sanlaşdyrmagyň ritminde
Sanly tehnologiýalar, bilim ulgamynyň ähli basgançaklarynda köptaraply bilim prosesine möhüm üýtgeşmeler girizdi, talyplaryň köp ugurly bilimlerini artdyrmaga we gözýetimlerini giňeltmäge gönükdirilen işe aýratyn dinamika berdi. Ýokary okuw jaýlarynda, esasanam tehniki okuw...

Doly oka →
 • 17/02/2022
 • 1553

Ýyllar üstünliklere beslenýär

Ýyllar üstünliklere beslenýär
«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýen şygar astynda geçen 2021-nji ýyl ýurdumyzyň taryhynda her birimiziň kalbymyzda hemişelik galjak şanly wakalara beslenen ýyllaryň biri boldy.
Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan bu ýyly hem syýasy taýdan durnukly, ykdys...

Doly oka →
 • 17/02/2022
 • 951

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda Maglumat howpsuzlygy boýunça olimpiada geçirildi

Türkmenistanyň Ýokary okuw mekdebi    görnükli  sanawdaky   ornuny berkitdi.
Biziň gazetimiz, eýýäm 2021-2022-nji okuw ýylynyň ilkinji günlerinde Britaniýanyň «Times Higher Education (THE)»  žurnaly nobatdaky her ýylda geçirilýän iň gowy Ýokary okuw jaýlarynyň Halkara sanawyny – THE World Un...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.