Täzelikler

 • 16/03/2022
 • 1051

Öňde goýlan maksatlara tarap ösüşiň dinamikasy

Biziň döwletimiziň iň ýaş institutlarynyň biri – Türkmenistanyň Telekommunikasiýa we Informatika Instituty, döwlet baştutany tarapyndan milli ýokary bilimiň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirip, gazananlaryny ynam bilen köpeldýär. Uniwersitet, biziň ýurdumyzda hünär taýýarlygynyň aýratynlyklaryna laýyk gelýän, dürli hünärli hünärmenleri taýýarlamagyň häzirki zaman ulgamynyň dünýä derejesinde ykrar edilmegine laýyk gelýän iň oňa...

Doly oka →
 • 24/02/2022
 • 785

Ýokary bilim: sanlaşdyrmagyň ritminde

 

Ýokary bilim: sanlaşdyrmagyň ritminde
Sanly tehnologiýalar, bilim ulgamynyň ähli basgançaklarynda köptaraply bilim prosesine möhüm üýtgeşmeler girizdi, talyplaryň köp ugurly bilimlerini artdyrmaga we gözýetimlerini giňeltmäge gönükdirilen işe aýratyn dinamika berdi. Ýokary okuw jaýlarynda, esasanam tehniki okuw...

Doly oka →
 • 17/02/2022
 • 1424

Ýyllar üstünliklere beslenýär

Ýyllar üstünliklere beslenýär
«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýen şygar astynda geçen 2021-nji ýyl ýurdumyzyň taryhynda her birimiziň kalbymyzda hemişelik galjak şanly wakalara beslenen ýyllaryň biri boldy.
Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan bu ýyly hem syýasy taýdan durnukly, ykdys...

Doly oka →
 • 17/02/2022
 • 863

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda Maglumat howpsuzlygy boýunça olimpiada geçirildi

Türkmenistanyň Ýokary okuw mekdebi    görnükli  sanawdaky   ornuny berkitdi.
Biziň gazetimiz, eýýäm 2021-2022-nji okuw ýylynyň ilkinji günlerinde Britaniýanyň «Times Higher Education (THE)»  žurnaly nobatdaky her ýylda geçirilýän iň gowy Ýokary okuw jaýlarynyň Halkara sanawyny – THE World Un...

Doly oka →
 • 16/01/2022
 • 2161

“Himiýany öwren” programma üpjünçiligi.

 

“Himiýany öwren” programma üpjünçiligi.
  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli bilim ulgamy dünýä derejesinde ösdürilýär we senagatyň tehnologiýa taýdan ösen täze ugurlaryna laýyklykda yzygiderli döwrebaplaşdyrylýar.
    &nb...

Doly oka →
 • 16/01/2022
 • 1368

Online resminama kabul ediş ulgamy

Online resminama kabul ediş ulgamy
Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasyny” durmuşa geçirmegiň birinji tapgyry üçin meýilleşdirilen çäreler boýunça ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde hünärmenler, professor-mugallymlar, talyplar tarapyndan sanly bilim ulgamynyň programma üpjünçiligi, onuň b...

Doly oka →
 • 06/01/2022
 • 2484

Türkmenistanly mugallym «2021-nji ýylyň hünärmeni» halkara bäsleşiginiň baýragyna mynasyp boldy

Türkmenistanly mugallym «2021-nji ýylyň hünärmeni» halkara bäsleşiginiň baýragyna mynasyp boldy
Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň mugallymy Tahyr Nazarow «2021-nji ýylyň hünärmeni» halkara bäsleşiginiň 1-nji derejeli baýragyna mynasyp boldy. Bu barada «Neýtralnyý Turkmenistan» ga...

Doly oka →
 • 06/01/2022
 • 988

Halkara ylmy bäsleşigiň ýeňijisi

Halkara ylmy bäsleşigiň ýeňijisi
2022-nji ýylyň öňüsyrasynda, Türkmenistanyň Telekommunikasiýa we Informatika Institutynyň mugallymy Tahir Nazarow "2021-nji ýylyň Eksperti" halkara bäsleşiginde biziň ýurdumyza üstünlikli wekilçilik edip, ýeňijileriň biri boldy. Bäsleşik, Russiýa Federasiýasynyň «Täze ylym&raqu...

Doly oka →
 • 17/12/2021
 • 1009

Daşky gurşaw hereketiniň başynda

Daşky gurşaw hereketiniň başynda
2021-nji ýylyň ahyrynda, Türkmenistanyň Telekommunikasiýa we Informatika Instituty, planetanyň daşky gurşaw abadançylygyna işjeň gatnaşýan dünýäniň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda "UI Green Metric World University Ranking" uniwersitetleriniň halkara reýtingine girdi.
Türkmenistanyň Telekommunikasiýa we In...

Doly oka →
 • 17/12/2021
 • 1246

Döwrüň talabyndan ugur alyp

Döwrüň talabyndan ugur alyp
Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika institutynda ýaş alymlar geňeşine ýaşlaryň ençemesi höwes bilen gatnaşýarlar. Bu ýerde döredilýän mümkinçiliklerden höweslenýän Ýaş alymlar geňeşiniň mugallymlary we talyplary häzirki wagtda birnäçe taslama işleriniň üs...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.