Täzelikler

 • 26/11/2021
 • 3221

Maşgaladan başlanýan mukaddes iş

Maş­ga­la — jem­gy­ýe­tiň iň ki­çi to­pa­ry bol­mak bi­len bir ha­tar­da, jem­gy­ýe­tiň esa­syny dü­zü­ji­dir. Çün­ki maş­ga­la­dan baş­lan­ýan ter­bi­ýe ça­ga­nyň gel­jek­ki dur­mu­şy­nyň öze­ni­ni düz­ý&au...

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 1294

SÖZ MÜLKÜNIŇ ZERGÄRI

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda beýik şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň döredijiligi giň­ den öwrenilip, onuň ady bütin dünýä doldy. Şygryýet äleminiň şasy Magtymguly Pyragy türkmen halkynyň buýsanjy bolmak bilen, ol diňe türkmen edebiýatynyň däl, dünýä edebiýatynyň taryhynda-da uly yz galdyran akyldarlaryň biridir....

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 398

ÖSÜŞLERIŇ MÖHÜM ŞERTI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiziň parasatly baştutanlygynda Watanymyz bedew batly ösüşlere beslenýär. Ýurdumyzda üstünlikli durmuşa geçirilýän Prezident Maksatnamasynyň çäklerinde ýerine ýetirilýän maýa goýum taslamalary baky Bitarap Türkmenistanyň bazar gatnaşyklaryna esaslan&...

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 622

Fotožurnalistika bäsleşiginiň ýeňijileri mälim boldy

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniñ Žurnalistika kafedrasy tarapyndan Aşgabadyñ döredilen gününiñ 140 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyñ ýokary okuw mekdepleriniñ talyp ýaşlarynyñ arasynda “Fotožurnalistika” boýunça bäsleşik gurnaldy. Bäsleşik 25.04.2021-05.05.2021 seneleri arasynda internet pla...

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 526

«Aşgabat – Ginnesiň rekordlar kitabynda» atly döredijilik bäsleşiginiň jemi jemlendi

2021-nji ýylyň 20-nji maýynda Aziýanyň merjen şäheri Aşgabadyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy mynasybetli Hormatly Prezidentimiziň döredijilik zehininiň miwesi bolan, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ägirt uly özgertmeleriniň özboluşly nyşanyna öwrülen paýtagtymyz Aşgabat şäherini giňden wasp etmek, ýaşlaryň döredijilik...

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 435

Talyplarynyň arasynda geçirilýän XII Uniwersiadanyň ýaryşlary giň gerime eýe bolýar

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasy bilen Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň guramagynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda «Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly şygar bilen geçirilýän XII Uniwersiadanyň &yacu...

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 1145

Ýaş alymlaryň sylaglanyş dabarasy

12-nji iýun şanly sene ýurdumyzda giňden bellenilen Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi bilen Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň bilelikde guramaklarynda Türkmenistanyň ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça geçirilý...

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 683

«Ýylyň mugallymy – 2021» bäsleşiginiň ýeňijileri belli boldy

14-nji iýunda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň goldawy bilen her ýyl geçirilýän “Ýylyň mugallymy” bäsleşiginiň ýeňijilerine sylag gowşurma dabarasy boldy.

«Ýylyň mugallymy» bäsleşigine ýurdumyzyň ähli &yac...

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 772

Ýaşlaryň täzeçil ylmy çözgütleri

Çöz­güt — haý­sy­dyr bir me­se­le dog­ru­syn­da gel­nen ka­rar, ne­ti­je. Bel­li bir ka­ra­ra, ne­ti­jä gel­mek bol­sa ir­gin­siz pi­kir­len­mä­ni, do­wam­ly gözle­gi ta­lap ed­ýär. Tä­ze­çil yl­my çöz­gü­de ý...

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 2051

SANLY ULGAM — YLMY GIŇIŞLIKDE

Milli Liderimiziň 2017-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda gol çeken «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmek hakynda» Karary möhüm ähmiýete eýedir. Ol ylmyň gazananlaryna esaslanýan, bilim babatda dünýäniň öňdebaryjy tejribesini durmuşa ornaşdyrmaga, häzirki döwrüň maglumat jemgyýetiniň talaplaryna laýyk g...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.