Täzelikler

 • 16/01/2022
 • 2522

“Himiýany öwren” programma üpjünçiligi.

 

“Himiýany öwren” programma üpjünçiligi.
  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli bilim ulgamy dünýä derejesinde ösdürilýär we senagatyň tehnologiýa taýdan ösen täze ugurlaryna laýyklykda yzygiderli döwrebaplaşdyrylýar.
    &nb...

Doly oka →
 • 16/01/2022
 • 1599

Online resminama kabul ediş ulgamy

Online resminama kabul ediş ulgamy
Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasyny” durmuşa geçirmegiň birinji tapgyry üçin meýilleşdirilen çäreler boýunça ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde hünärmenler, professor-mugallymlar, talyplar tarapyndan sanly bilim ulgamynyň programma üpjünçiligi, onuň b...

Doly oka →
 • 06/01/2022
 • 2589

Türkmenistanly mugallym «2021-nji ýylyň hünärmeni» halkara bäsleşiginiň baýragyna mynasyp boldy

Türkmenistanly mugallym «2021-nji ýylyň hünärmeni» halkara bäsleşiginiň baýragyna mynasyp boldy
Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň mugallymy Tahyr Nazarow «2021-nji ýylyň hünärmeni» halkara bäsleşiginiň 1-nji derejeli baýragyna mynasyp boldy. Bu barada «Neýtralnyý Turkmenistan» ga...

Doly oka →
 • 06/01/2022
 • 1098

Halkara ylmy bäsleşigiň ýeňijisi

Halkara ylmy bäsleşigiň ýeňijisi
2022-nji ýylyň öňüsyrasynda, Türkmenistanyň Telekommunikasiýa we Informatika Institutynyň mugallymy Tahir Nazarow "2021-nji ýylyň Eksperti" halkara bäsleşiginde biziň ýurdumyza üstünlikli wekilçilik edip, ýeňijileriň biri boldy. Bäsleşik, Russiýa Federasiýasynyň «Täze ylym&raqu...

Doly oka →
 • 17/12/2021
 • 1100

Daşky gurşaw hereketiniň başynda

Daşky gurşaw hereketiniň başynda
2021-nji ýylyň ahyrynda, Türkmenistanyň Telekommunikasiýa we Informatika Instituty, planetanyň daşky gurşaw abadançylygyna işjeň gatnaşýan dünýäniň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda "UI Green Metric World University Ranking" uniwersitetleriniň halkara reýtingine girdi.
Türkmenistanyň Telekommunikasiýa we In...

Doly oka →
 • 17/12/2021
 • 1372

Döwrüň talabyndan ugur alyp

Döwrüň talabyndan ugur alyp
Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika institutynda ýaş alymlar geňeşine ýaşlaryň ençemesi höwes bilen gatnaşýarlar. Bu ýerde döredilýän mümkinçiliklerden höweslenýän Ýaş alymlar geňeşiniň mugallymlary we talyplary häzirki wagtda birnäçe taslama işleriniň üs...

Doly oka →
 • 15/12/2021
 • 1554

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty surat bäsleşiginiň netijelerini jemledi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty surat bäsleşiginiň netijelerini jemledi
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty tarapyndan yglan edilen "Türkmenistan - bitaraplyk ýurdy" surat bäsleşiginiň netijeleri jemlendi. Bu barada "Bitarap Türkmenistan" gazetinde habar berildi.
Bäsleşik iki derejeli ta...

Doly oka →
 • 15/12/2021
 • 636

"UI Green Metric"

"UI Green Metric"
Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerini 2024-nji ýyla çenli dünýäniň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna goşmak barada beren tabşyrygyny ýerine ýetirmek boýunça alnyp barylýan işleriň netijesinde Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty üçin...

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 1967

Ýaş talyp gyz talyplyga dalaşgär ýaşlar üçin web-sahypa taýýarlady

Ýaş talyp gyz talyplyga dalaşgär ýaşlar üçin web-sahypa taýýarlady
Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň 2-nji ýyl talyby Akgözel Gurbangulyýewa ylma täze teklibini hödürleýär. Talyp gyzyň taýýarlan web-sahypasy — talyplyga dalaşgär ýaşlar üçin täze mü...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.