Täzelikler

 • 25/11/2021
 • 347

Netijeli bilim özgertmeleri

Häzirki döwürde ösen ylmyň we tehnikanyň gazananlaryny milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryna, durmuşymyzyň dürli ugurlaryna, şol sanda bilim ulgamyna ornaşdyrmak döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi. Häzirki wagtda çagalar baglaryndan başlap, orta we ýokary okuw mekdeplerini internet-aragatnaşyk ulgamyna birleşdirmek, olary kompýut...

Doly oka →
 • 25/11/2021
 • 567

Bakylyk sen, Aşgabat!

Türkmen halkynda ir döwürlerden kitaba keramat hökmünde garamak, ylym-bilimli bolmak ýaly oňat häsiýetler bar. Bu asylly ýörelge taryhyň dürli döwürlerinde hem türkmeniň medeniýetiniň, diliniň, edebiýatynyň yzygider ösmegine öz täsirini ýetirip gelipdir. Nesilden-nesle geçip gelýän şeýle häsi&yacut...

Doly oka →
 • 25/11/2021
 • 350

Ak mermerli ajaýyp şäher

Her ýyly şanly wakalara beslenýän ýurdumyzda şu ýylda hem mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy bilen birlikde paýtagtymyz Aşgabadyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy giňden bellenilip geçilýär. Taryh üçin şeýle bir uzak bolmasa-da, şu geçilen döwürde Aşgabat düýpden özgerdi, täze keşbe eýe boldy. Bu g&uu...

Doly oka →
 • 25/11/2021
 • 514

YLYM WE TEHNOLOGIÝA TÄZELIKLERI

Emeli nerw ulgamynyň mümkinçilikleri

Gü­nor­ta Ko­re­ýa­nyň alym­la­ry ada myň daş­ky gy­jyn­dyry­jy­la­ra gar­şy­lyk­la­ýyn tä­si­ri­ni gaý­ta­la­ýan ýö­ne­keý eme­li nerw ul­ga­my­ny döret­me­gi ba­şar­dy&sh...

Doly oka →
 • 25/11/2021
 • 474

Watanyň ýüregi — AŞGABAT

Mer­mer paý­tag­tymyz­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň ta­gal­la­la­ry bi­len gur­lup, ulan­ma­ga be­ril­ýän önüm­çi­lik we dur­muş mak­sat­ly bi­na­lar­dyr des­ga­lar Aş­ga­ba­dyň gur­lu­şyk inf­rast­ruktu­ra­sy­nyň has-da ös­&yac...

Doly oka →
 • 25/11/2021
 • 376

“Internediň mümkinçiliklerini bilimi dolandyrmakda ulanmak”

Hökmany bolan Internet-gorlar – bu bilim bermegiň belli bolan basgançagynda we belli bolan ders pudagynda okatmagyň dowamynda ulanmak üçin (bilim beriş we okuw-usuly materiallar), we şeýle hem bilim ulgamynyň maglumat üpjünçiligi üçin, bilim beriş edaralaryň işi üçin ýa-da bilimi dolandyryş pudaklar üçin niýetlenen ýörite d&...

Doly oka →
 • 25/11/2021
 • 472

Sanly ulgamyň giň mümkinçilikleri

Mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­ziň in­nowa­si­ýa ug­ru­ny ös­dür­mekde, tä­ze pu­dak­la­ry dö­retmek­de, içer­ki ze­rur­lyk­la­ry ka­na­gat­lan­dyr­mak üçin da­şyn­dan ge­ti­ril­ýän ha­ryt­la­ryň or­nu­ny tut­&ya...

Doly oka →
 • 25/11/2021
 • 406

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň “Talyp gözeli-2021”

Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň yglan eden ýokary okuw mekdepleriniň talyp gyzlarynyň arasynda geçiriljek bäsleşige gatnaşjak talyp gözeli seçip almak maksady bilen, Türkmenistanyň Telekommunikasiýa...

Doly oka →

 • 25/11/2021
 • 332

«Sanly innowasiýalar» bäsleşiginiň ýeňijileri kesgitlendi

13 — 15-nji aprel aralygynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň we Ylymlar akademiýasynyň bilelikde guramagynda ýaşlaryň arasynda programma üpjünçiligi boýunça geçirilen «Sanly innowasiýalar» atly bäsleşigiň ýeňijileri belli boldy. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär.

«Sanl...

Doly oka →
 • 25/11/2021
 • 578

ÝAŞLAR WE SANLY INNOWASIÝALAR

13 — 15-nji aprel aralygynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy bilen Bilim ministrliginiň guramagynda geçirilýän ýaşlaryň arasynda programma üpjünçiligi boýunça «Sanly innowasiýalar» atly bäsleşigiň ilkinji güni örän netijeli boldy. «Sanly çözgüt — IT meýdança» hojalyk je...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.