Täzelikler

 • 20/04/2022
 • 1118

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň talyplary Açyk halkara olimpiadasynda baýrakly ornunlara mynasyp boldular

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň talyplary Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburgyň döwlet uniwersiteti tarapyndan  geçirilen Petropolitan S Doly oka →

 • 15/04/2022
 • 638

Hünär bilimi edaralarynyň tejribe okuwlaryny “hyýaly hakykat” tehnologiýasy arkaly sanlylaşdyrmagyň usuly

Ylmy işiň maksady:

   Häzirki wagtda ýurdumyzda ylym we bilim ulgamyna degişli birnäçe Konsepsiýalar we maksatnamalar hereket edýär. Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasy”, “Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysady&yacut...

Doly oka →
 • 15/04/2022
 • 602

“Ýaýlym“ wideo aragatnaşyk programmasyny durmuşa ornaşdyrmak

Häzirki zaman tehnologiýalaryň ösüş depgini adamzadyň taryhynda gazanan ýokary üstünlikleri we adamlaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin döwrebap tehnologiýalary we programma üpjünçiliklerini işläp taýýarlamak möhüm ähmiýete eýedir. Sanly aragatnaşyk ulgamy adamzadyň durmuşyna giren g...

Doly oka →
 • 12/04/2022
 • 682

Welosport – saglyk hakynda ekologik alada

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiz Garaşsyz ýurdumyzda bedenterbiýäni, sporty dünýä derejesinde ösdürmek, jemgyýetimizde sagdyn durmuş kadalaryny ornaşdyrmak arkaly halkymyzyň saglygyny berkitmek, sagdyn we ruhy taýdan kämil ýaşlary ýetişdirmek ugrunda uly aladalar edýär.

...

Doly oka →
 • 28/03/2022
 • 922

Welosiped nädip deňagramlylygy saklaýar?

Welosiped nädip deňagramlylygy saklaýar? Geliň, öwreneliň!

Ilkinji welosiped 200 ýyl mundan ozal oýlanyp tapyldy we şondan bäri köpümiz tigir sürmek bilen meşgullanýarys. Şeýle-de bolsa, olaryň nähili işleýändigini we deňagramlylygy nädip saklaýandygyny heni...

Doly oka →
 • 28/03/2022
 • 492

“Facebook” suwasty iň uzyn web kabel rekordyny täzelemäge ýakynlaşýar

“Facebook” – “2Africa” suwasty web kabeline goşmaça goşant goşjakdygyny we bu goşmaçanyň üsti bilen kabeliň dünýäniň iň uzyn suwasty web kabeli rekordyna öwrüljekdigini habar berdi. 

2020-nji ýylyň maý aýynda yglan edilen “2Africa” kabeli Afrikanyň, Ýakyn G...

Doly oka →
 • 28/03/2022
 • 1754

Elektron enjamlary güýçli ýyldyrymdan we güýçli elektrik togundan nädip goramaly?

Elektrik we sanly infrastruktura enjamlary bilşimiz ýaly güýçli ýyldyrym çakanda we güýçli elektrik togy gelende öz işlemesini togtadýar ýa-da ýanýar. Tehnologiýa hünärmenleri, bu ýagdaýlaryň öňüni almak üçin ýöriteleşen “Legrand” atly täze...

Doly oka →
 • 28/03/2022
 • 521

Mihail Osipowiç Doliwo-Dobrowolski

Häzirki zaman üç fazaly eleklrotehnikanyň düybüni tutujylardan biri Mihail Osipowiç Doliwo-Dobrowolskidir. Onuň eneden doglanyna 2021-nji ýylyň 3-nji ýanwarynda, 159 ýyl doldy. M.O.Doliwo-Dobrowolskiý 1862-nji ýylyň 3-nji ýanwarynda häzirki Sankt-Peterburg şäherinde eneden dogulýar. Maşgalalarynyň Odessa şäherine g&...

Doly oka →
 • 21/03/2022
 • 844

Geň galdyryjy ulaglar

Häzirki wagtda awtoulag pudagy çalt ösýär we 50-100 ýyldan bäri ýol ulaglarynyň nähili boljakdygy gaty gyzykly. Eýýäm şu gün awtoulaglar sürüjileri we awtoulag duralgalaryny aňsatlaşdyrýan datçikler, kameralar, datçikler we beýleki elektronikalar bilen asylýar. Bu tendensiýa, adamlara ýolagçy rolun...

Doly oka →
 • 21/03/2022
 • 768

Hünär bilimi edaralarynyň tejribe okuwlaryny “hyýaly hakykat” tehnologiýasy arkaly sanlylaşdyrmagyň usuly

Ylmy işiň maksady:

   Häzirki wagtda ýurdumyzda ylym we bilim ulgamyna degişli birnäçe Konsepsiýalar we maksatnamalar hereket edýär. Türkmen...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.