Täzelikler

 • 23/05/2022
 • 652

TÜRKMEN TALYPLARY SANKT-PETERBURGDA GEÇIRILEN ONLAÝN OLIMPIADANYŇ ÝEŇIJILERI BOLDULAR

Sankt-Peterburg döwlet uniwersitetiniň her ýyl geçirýän «Petropolitan Science (Re)Search» atly açyk ders olimpiadasy Russiýanyň, Fransiýanyň, Ukrainanyň, Belarus Respublikasynyň, Gazagystanyň, Türkmenistanyň, Gyrgyzystanyň we Gruziýanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlaryny bir ýere jemledi. «Hasaplaý...

Doly oka →
 • 05/05/2022
 • 6220

Häzirki zaman programmirleme dilleri

Ýurdumyzyň bilim-ylym ulgamynda innowasion tehnologiýalar we ylmy çözgütler önümçilige ornaşdyrylýar. Häzirki döwürde kompýuteriň mümkinçiliklerinden ähli pudaklarda giňden peýdalanylýar. Ylmyň ösmegi, intellektual şahsyýetiň kemala gelmegi üçin kompýuter tehnologiýalarynyň wezipesi örä...

Doly oka →
 • 05/05/2022
 • 2386

«Akylly şäher» we sanly ulgamyň mümkinçilikleri

Ylmyň depginli ösýän we tehnologiýalaryň günsaýyn kämilleşýän zamanasynda «akylly şäher» konsepsiýasy bütin dünýäde ululy-kiçili şäherleriň ýüzlerçesi tarapyndan durmuşa geçirilýär. «Akylly şäher» düşünjesi dürli çeşmelerde dürliçe aňladyl&ya...

Doly oka →
 • 20/04/2022
 • 1260

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň talyplary Açyk halkara olimpiadasynda baýrakly ornunlara mynasyp boldular

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň talyplary Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburgyň döwlet uniwersiteti tarapyndan  geçirilen Petropolitan S Doly oka →

 • 15/04/2022
 • 720

Hünär bilimi edaralarynyň tejribe okuwlaryny “hyýaly hakykat” tehnologiýasy arkaly sanlylaşdyrmagyň usuly

Ylmy işiň maksady:

   Häzirki wagtda ýurdumyzda ylym we bilim ulgamyna degişli birnäçe Konsepsiýalar we maksatnamalar hereket edýär. Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasy”, “Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysady&yacut...

Doly oka →
 • 15/04/2022
 • 666

“Ýaýlym“ wideo aragatnaşyk programmasyny durmuşa ornaşdyrmak

Häzirki zaman tehnologiýalaryň ösüş depgini adamzadyň taryhynda gazanan ýokary üstünlikleri we adamlaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin döwrebap tehnologiýalary we programma üpjünçiliklerini işläp taýýarlamak möhüm ähmiýete eýedir. Sanly aragatnaşyk ulgamy adamzadyň durmuşyna giren g...

Doly oka →
 • 12/04/2022
 • 800

Welosport – saglyk hakynda ekologik alada

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiz Garaşsyz ýurdumyzda bedenterbiýäni, sporty dünýä derejesinde ösdürmek, jemgyýetimizde sagdyn durmuş kadalaryny ornaşdyrmak arkaly halkymyzyň saglygyny berkitmek, sagdyn we ruhy taýdan kämil ýaşlary ýetişdirmek ugrunda uly aladalar edýär.

...

Doly oka →
 • 28/03/2022
 • 1071

Welosiped nädip deňagramlylygy saklaýar?

Welosiped nädip deňagramlylygy saklaýar? Geliň, öwreneliň!

Ilkinji welosiped 200 ýyl mundan ozal oýlanyp tapyldy we şondan bäri köpümiz tigir sürmek bilen meşgullanýarys. Şeýle-de bolsa, olaryň nähili işleýändigini we deňagramlylygy nädip saklaýandygyny heni...

Doly oka →
 • 28/03/2022
 • 563

“Facebook” suwasty iň uzyn web kabel rekordyny täzelemäge ýakynlaşýar

“Facebook” – “2Africa” suwasty web kabeline goşmaça goşant goşjakdygyny we bu goşmaçanyň üsti bilen kabeliň dünýäniň iň uzyn suwasty web kabeli rekordyna öwrüljekdigini habar berdi. 

2020-nji ýylyň maý aýynda yglan edilen “2Africa” kabeli Afrikanyň, Ýakyn G...

Doly oka →
 • 28/03/2022
 • 1891

Elektron enjamlary güýçli ýyldyrymdan we güýçli elektrik togundan nädip goramaly?

Elektrik we sanly infrastruktura enjamlary bilşimiz ýaly güýçli ýyldyrym çakanda we güýçli elektrik togy gelende öz işlemesini togtadýar ýa-da ýanýar. Tehnologiýa hünärmenleri, bu ýagdaýlaryň öňüni almak üçin ýöriteleşen “Legrand” atly täze...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.