Täzelikler

 • 25/11/2021
 • 150

Talyplarynyň arasynda geçirilýän XII Uniwersiadanyň ýaryşlary giň gerime eýe bolýar

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasy bilen Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň guramagynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda «Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly şygar bilen geçirilýän XII Uniwersiadanyň &yacu...

Doly oka →
 • 25/11/2021
 • 198

Ýaş alymlaryň sylaglanyş dabarasy

12-nji iýun şanly sene ýurdumyzda giňden bellenilen Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi bilen Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň bilelikde guramaklarynda Türkmenistanyň ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça geçirilý...

Doly oka →
 • 25/11/2021
 • 155

«Ýylyň mugallymy – 2021» bäsleşiginiň ýeňijileri belli boldy

14-nji iýunda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň goldawy bilen her ýyl geçirilýän “Ýylyň mugallymy” bäsleşiginiň ýeňijilerine sylag gowşurma dabarasy boldy.

«Ýylyň mugallymy» bäsleşigine ýurdumyzyň ähli &yac...

Doly oka →
 • 25/11/2021
 • 199

Ýaşlaryň täzeçil ylmy çözgütleri

Çöz­güt — haý­sy­dyr bir me­se­le dog­ru­syn­da gel­nen ka­rar, ne­ti­je. Bel­li bir ka­ra­ra, ne­ti­jä gel­mek bol­sa ir­gin­siz pi­kir­len­mä­ni, do­wam­ly gözle­gi ta­lap ed­ýär. Tä­ze­çil yl­my çöz­gü­de ý...

Doly oka →
 • 25/11/2021
 • 236

SANLY ULGAM — YLMY GIŇIŞLIKDE

Milli Liderimiziň 2017-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda gol çeken «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmek hakynda» Karary möhüm ähmiýete eýedir. Ol ylmyň gazananlaryna esaslanýan, bilim babatda dünýäniň öňdebaryjy tejribesini durmuşa ornaşdyrmaga, häzirki döwrüň maglumat jemgyýetiniň talaplaryna laýyk g...

Doly oka →
 • 25/11/2021
 • 174

ÝEŇIŞ SÖZI ÝÜREKLERE HOŞ ÝAKÝAR

Ýeňiş sözi ýüreklere hoş ýakýar,

Çünki Watan üçin döşler gerildi.

Söweş meýdanynda ýa tylda bolsun,

Watan goragynda gaýym duruldy.

 

Eneler ugratdy balalaryny,

Maňlaýyndan öpe-öpe söweşe.

Soň bolsa saçlary agardy gitdi,

Tä öm...

Doly oka →
 • 25/11/2021
 • 167

MILLI BINAGÄRLIGIŇ dürdänesi

Türkmen paýtagtynyň binagärlik-gurluşyk düzümlerinde, ajaýyp desgalarynda we tutuş keşbinde milli mirasymyz, köpasyrlyk medeniýetimiz öz mynasyp ornuny tapýar. Ösen binagärlik sungatynda milli medeni gymmatlyklarymyzyň öwşün atýandygyny Aşgabadyň belent ymaratlary äşgär görkezýär. Munuň özi milli binagärlik sungatymyzy...

Doly oka →
 • 25/11/2021
 • 133

BILIMLER MEKANY

BILIMLER MEKANY ajaýyp Binalaryň nury Sowulmajak baky bahar Hormatly Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy­nyň ne­ti­je­sin­de ak şä­he­ri­miz Aş­ga­ba­dyň ylym-bi­lim ba­bat­da şu gün­ki ýe­ten be­lent de­re­je­si has-da buý­san­dy­ry­jy­dyr. Aş­ga­ba­dyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygynyň...

Doly oka →
 • 25/11/2021
 • 138

Netijeli bilim özgertmeleri

Häzirki döwürde ösen ylmyň we tehnikanyň gazananlaryny milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryna, durmuşymyzyň dürli ugurlaryna, şol sanda bilim ulgamyna ornaşdyrmak döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi. Häzirki wagtda çagalar baglaryndan başlap, orta we ýokary okuw mekdeplerini internet-aragatnaşyk ulgamyna birleşdirmek, olary kompýut...

Doly oka →
 • 25/11/2021
 • 263

Bakylyk sen, Aşgabat!

Türkmen halkynda ir döwürlerden kitaba keramat hökmünde garamak, ylym-bilimli bolmak ýaly oňat häsiýetler bar. Bu asylly ýörelge taryhyň dürli döwürlerinde hem türkmeniň medeniýetiniň, diliniň, edebiýatynyň yzygider ösmegine öz täsirini ýetirip gelipdir. Nesilden-nesle geçip gelýän şeýle häsi&yacut...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.