“Web ýaryşy-2021” atly bäsleşigi geçirildi.

Image
 • 22/11/2021
 • 860

“Web ýaryşy-2021” atly bäsleşigi geçirildi.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistan —parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň talyplarynyň arasynda geçirilýän “Web-tehnologiýalar” hünäri boýunça “Web ýaryşy – 2021” atly bäsleşik geçirildi.
Bäsleşigiň esasy maksady

 • talyplaryň hünär taýýarlygynyň hilini ýokarlandyrmak;
 • döredijilik ukybyny ýokarlandyrmak;
 • geljekdäki kärine (hünärine) söýgi döretmek;
 • dürli maksatly web saýtlary görkezilen maketler boýunça döretmek;
 • döredilen web-saýta dürli kontenti birikdirmek;
 • web-saýtlaryň işjeňligini ýokarlandyrmagyň ýollaryny kesgitlemek;
 • başarnyklaryny açyp görkezmek;
  Bäsleşigiň şertleri:
  Bäsleşik ýumuşy dürli derejeli saýtlary, şol sanda web-gulluklary işläp düzmegiň endiklerini barlamak üçin gönükdirilendir.
  Bäsleşigiň gatnaşyjylary şulary ýerine ýetirmelidir:
 • 1.Login sahypasy bolmagy.
 • a.Paroly gaýtadan dikeltmek
 • b.Captcha goýmak
 • 2.Ulanyjyny rollara görä bölmek (superadmin, admin, müşderi).
 • 3.Admin paneliniň bolmagy.
 • a.tölegi tölänleri görüp bilmek
 • b.tölemediklere habar ýollamak
 • c. müşderileriň maglumatlaryny we web saýtyň maglumatlaryny dolandyryp bilmek.
 • 4.Töleg sahypasy.
 • 5. Arhiw (Geçirilen tölegler barada maglumatlary görüp bilmeklik). Bäsleşik toparlaýyn usulda geçiriler, her toparda 2 adamdan ybarat bolmaly. Toparyň bir agzasy serwer bölegini, ikinjisi bolsa müşderi bölegini ýerine ýetirip biler.
  Bäsleşik ýumuşyny ýerine ýetirmek üçin onuň çylşyrymylylygyna laýyklykda 3-8 sagat berildi.
  Bäsleşigiň ýeňijileri eminleriň goýan ballaryny jemlemek we olaryň köplügi boýunça kesgitlenilýär. Bäsleşigiň netijeleri boýunça 2 sany I orun, 2 sany II orun, 2 sany III orun
  berildi. Ýeňijiler:
  I orun:
 1. Allanow Nurmuhammet 3HTPÜ- hünäri
 2. Gurbanmämmedow Ýusup 2HTPÜ- hünäri
  II orun:
 3. Didarow Atageldi- 2TUMH-hünäri
 4. Şahanow Guwanç 4TUMH- hünäri
  III orun:
 5. Amanow Pena 1ATKU-hünäri
 6. Mädesenow Resul 2ATKU-hünäri
  Ýeňijiler Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan gymmat bahaly sowgatlar bilen sylaglandy. Bäsleşige gatnaşanlaryň ählisine hem-de emin agzalaryna Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan ýadygärlik sowgatlar we hormat hatlar gowşuryldy.
  Şeýle-de gowy netije görkezen bäsleşige gatnaşyjylar “Sanly çözgüt IT meýdançasynda” döredijilik işleri bilen meşgullanmaga çakylyk berildi.

Gülsoltan Aşyrowa,
Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we
informatika institutynyň mugallymy.

Çeşme: //ashgabat.in/2021/02/08/web-yarysy-2021-atly-baslesigi-gecirildi

Ähli hukuklary goralan.