Ýaş alymlar geňeşi

Institutymyzyň içindäki Ýaş alymlar gurnagynyň ylmy işleri, innowasion täzeçillikleri barada gyzyklan.

Giňişleýin

Täzelikler

Ýurdumyzda hem-de dünýäde bolup geçýän täzeliklerden, täze tehnologiýalardan habardar bolup bilersiňiz.

Giňişleýin

Bäsleşikler

Institutymyzda geçirilýän ýaryşlardan, bäsleşiklerden guramaçalyk çärelerinden habardar bolup bilersiňiz.

Giňişleýin
Image
Biz barada

Bilim ulgamymyz indiki nesle ylham berýär.

2019-njy ýylyň 12-nji iýunynda Hormatly Prezidentimiz “Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutyny döretmek hakyndaky” Permana gol çekdi. Täze IT ýokary okuw mekdebi ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dürli pudaklaryny sanlylaşdyrmak üçin programmalary işläp taýýarlaýan we sanly enjamlar bilen üpjün&c...

Giňişleýin

Hünärler

Biz bilen habarlaşyň

00

Fakultet

Hünär

00

Mugallym

00

Talyp

Soňky täzelikler

  • 26/11/2021
  • 1

Ýaş talyp gyz talyplyga dalaşgär ýaşlar üçin web-sahypa taýýarlady

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň 2-nji ýyl talyby Akgözel Gurbangulyýewa ylma täze teklibini hödürleýär. Talyp gyzyň taýýarlan web-sahypasy — talyplyga dalaşgär ýaşlar üçin täze mümkinçilik döretjek täze taslama.Talyp gyz ýakynda Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen Y...

Doly oka →
  • 25/11/2021
  • 0

ÖSÜŞLERIŇ MÖHÜM ŞERTI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiziň parasatly baştutanlygynda Watanymyz bedew batly ösüşlere beslenýär. Ýurdumyzda üstünlikli durmuşa geçirilýän Prezident Maksatnamasynyň çäklerinde ýerine ýetirilýän maýa goýum taslamalary baky Bitarap Türkmenistanyň bazar gatnaşyklaryna esaslan&...

Doly oka →
  • 25/11/2021
  • 0

"Maglumat howpsuzlygy" ugry boýunça Internet bäsleşigi geçirilýär.

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler öz maglumatlaryny itit.ylym@gmail.com poçta salgysyna dekabr aýynyň 2-ne çenli ugratmaly.

Bäsleşik dekabr aýynyň 7-ne geçirilýär.

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.