Ýaş alymlar geňeşi

Institutymyzyň içindäki Ýaş alymlar gurnagynyň ylmy işleri, innowasion täzeçillikleri barada gyzyklan.

Giňişleýin

Täzelikler

Ýurdumyzda hem-de dünýäde bolup geçýän täzeliklerden, täze tehnologiýalardan habardar bolup bilersiňiz.

Giňişleýin

Bäsleşikler

Institutymyzda geçirilýän ýaryşlardan, bäsleşiklerden guramaçalyk çärelerinden habardar bolup bilersiňiz.

Giňişleýin
Image
Biz barada

Bilim ulgamymyz indiki nesle ylham berýär.

2019-njy ýylyň 12-nji iýunynda Hormatly Prezidentimiz “Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutyny döretmek hakyndaky” Permana gol çekdi. Täze IT ýokary okuw mekdebi ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dürli pudaklaryny sanlylaşdyrmak üçin programmalary işläp taýýarlaýan we sanly enjamlar bilen üpjün&c...

Giňişleýin

Hünärler

Biz bilen habarlaşyň

00

Fakultet

Hünär

00

Mugallym

00

Talyp

Soňky täzelikler

  • 16/01/2022
  • 46

“Himiýany öwren” programma üpjünçiligi.

  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli bilim ulgamy dünýä derejesinde ösdürilýär we senagatyň tehnologiýa taýdan ösen täze ugurlaryna laýyklykda yzygiderli döwrebaplaşdyrylýar.

          Innowasiýa tehnologiýalary, öňdebaryjy tejribeler, ylmyň gaz...

Doly oka →
  • 16/01/2022
  • 42

Online resminama kabul ediş ulgamy

Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasyny” durmuşa geçirmegiň birinji tapgyry üçin meýilleşdirilen çäreler boýunça ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde hünärmenler, professor-mugallymlar, talyplar tarapyndan sanly bilim ulgamynyň programma üpjünçiligi, onuň binýadynda sanly bilim portallary iş...

Doly oka →
  • 06/01/2022
  • 42

Türkmenistanly mugallym «2021-nji ýylyň hünärmeni» halkara bäsleşiginiň baýragyna mynasyp boldy

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň mugallymy Tahyr Nazarow «2021-nji ýylyň hünärmeni» halkara bäsleşiginiň 1-nji derejeli baýragyna mynasyp boldy. Bu barada «Neýtralnyý Turkmenistan» gazetinde habar berilýär.

Bäsleşik, Russiýa Federasiýasynyň «Täze ylym» halkara ylmy hyzmatda...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.