Ýaş alymlar geňeşi

Institutymyzyň içindäki Ýaş alymlar gurnagynyň ylmy işleri, innowasion täzeçillikleri barada gyzyklan.

Giňişleýin

Täzelikler

Ýurdumyzda hem-de dünýäde bolup geçýän täzeliklerden, täze tehnologiýalardan habardar bolup bilersiňiz.

Giňişleýin

Bäsleşikler

Institutymyzda geçirilýän ýaryşlardan, bäsleşiklerden guramaçalyk çärelerinden habardar bolup bilersiňiz.

Giňişleýin
Image
Biz barada

Bilim ulgamymyz indiki nesle ylham berýär.

2019-njy ýylyň 12-nji iýunynda Hormatly Prezidentimiz “Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutyny döretmek hakyndaky” Permana gol çekdi. Täze IT ýokary okuw mekdebi ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dürli pudaklaryny sanlylaşdyrmak üçin programmalary işläp taýýarlaýan we sanly enjamlar bilen üpjün&c...

Giňişleýin

Hünärler

Biz bilen habarlaşyň

00

Fakultet

Hünär

00

Mugallym

00

Talyp

Soňky täzelikler

  • 13/09/2022
  • 59

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Одним из главных трендов развития мировой экономики является формирование её нового сегмента – цифрового, характе- ризующейся опережающим ростом внедрения инновационных технологий. Стремительное развитие информационно-коммуни- кационных инструментов и рост их ценовой доступности влияет на степень трансформации во всех сферах жизнедеятельности общества и особенно в образовательной. Эти процессы порой именуют новой цифровой, или четвё...

Doly oka →
  • 01/09/2022
  • 141

Bilimler we talyp ýaşlar güni

     2022-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli baýramçylyk dabarasy geçirildi. Dabara Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory, institutyň rekto...

Doly oka →
  • 11/08/2022
  • 179

«Sanly çözgüt — 2022» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigi badalga alýar

    Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew «Sanly çözgüt — 2022» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigini geçirmäge görülýän taýýarlyk işleri barada 13-nji iýulda geçirilen Hökümet mejlisinde hasabat berdi.

    Nygtalyşy ýaly, sanly ykdysadyý...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.