Ýaş alymlar geňeşi

Institutymyzyň içindäki Ýaş alymlar gurnagynyň ylmy işleri, innowasion täzeçillikleri barada gyzyklan.

Giňişleýin

Täzelikler

Ýurdumyzda hem-de dünýäde bolup geçýän täzeliklerden, täze tehnologiýalardan habardar bolup bilersiňiz.

Giňişleýin

Bäsleşikler

Institutymyzda geçirilýän ýaryşlardan, bäsleşiklerden guramaçalyk çärelerinden habardar bolup bilersiňiz.

Giňişleýin
Image
Biz barada

Bilim ulgamymyz indiki nesle ylham berýär.

2019-njy ýylyň 12-nji iýunynda Hormatly Prezidentimiz “Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutyny döretmek hakyndaky” Permana gol çekdi. Täze IT ýokary okuw mekdebi ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dürli pudaklaryny sanlylaşdyrmak üçin programmalary işläp taýýarlaýan we sanly enjamlar bilen üpjün&c...

Giňişleýin

Hünärler

Biz bilen habarlaşyň

00

Fakultet

Hünär

00

Mugallym

00

Talyp

Soňky täzelikler

  • 31/01/2024
  • 119

HYZMATDAŞLYGYŇ MÖHÜM PUDAGY

     Ýurdumyzda ulag-kommunikasiýa ulgamy hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugry hasaplanýar. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyz bu ulgamy milli bähbitlerini hem-de çäk taýdan amatly ýerleşmegini nazara almak bilen, okgunly ösdürýär. Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşýän ýurdumyz ulag ulgamynyň ähli...

Doly oka →
  • 26/01/2024
  • 152

ХО Sanly Çözgüt IT meýdança расширяет спектр образовательных и цифровых услуг

Хозяйственное общество Sanly Çözgüt IT meýdança объявило о запуске нового курса «Основы робототехники» для детей 5-14 лет. 6-недельный курс нацелен на обучение разработке различных видов роботов-помощников с использованием передовых технологий.

Это лишь одно из нововведений IT-сообщества, которое уже предлагает широкий спектр&nb...

Doly oka →
  • 19/01/2024
  • 145

BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ ALTYN HALKASY

Özara bähbitliligi, köpugurlylygy bilen tapawutlanýan daşary syýasatymyz we halkara gatnaşyklarymyz hormatly Arkadagymyzyň başyny başlan beýik özgertmelerine daýanýar. Ol türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň energiýa, suw, ulag-üstaşyr, ekologiýa diplomatiýalary bilen baglanyşykly taglymatlarynyň rowaçlanmagyna şert döred...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.