Ýaş alymlar geňeşi

Institutymyzyň içindäki Ýaş alymlar gurnagynyň ylmy işleri, innowasion täzeçillikleri barada gyzyklan.

Giňişleýin

Täzelikler

Ýurdumyzda hem-de dünýäde bolup geçýän täzeliklerden, täze tehnologiýalardan habardar bolup bilersiňiz.

Giňişleýin

Bäsleşikler

Institutymyzda geçirilýän ýaryşlardan, bäsleşiklerden guramaçalyk çärelerinden habardar bolup bilersiňiz.

Giňişleýin
Image
Biz barada

Bilim ulgamymyz indiki nesle ylham berýär.

2019-njy ýylyň 12-nji iýunynda Hormatly Prezidentimiz “Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutyny döretmek hakyndaky” Permana gol çekdi. Täze IT ýokary okuw mekdebi ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dürli pudaklaryny sanlylaşdyrmak üçin programmalary işläp taýýarlaýan we sanly enjamlar bilen üpjün&c...

Giňişleýin

Hünärler

Biz bilen habarlaşyň

00

Fakultet

Hünär

00

Mugallym

00

Talyp

Soňky täzelikler

  • 03/05/2023
  • 70

Bagtyýarlygyň ýurdy

     Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan Diýarymyz günsaýyn ösýär hem-de özgerýär. Arkadagly Serdarymyz ösüp gelýän ýaş nesliň gujur-gaýratyna, yhlasyna, başarnygyna uly ynam bildirýär. Ýurdumyzda &yac...

Doly oka →
  • 08/04/2023
  • 145

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty: “Açyk Gapylar 2023”

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty “Açyk gapylar” gününi yglan edýär. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika instituty 2023—2024-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän orta mekdepleriň gutardyş synp okuwçylaryny, harby bölümleriň esgerlerini, önümçilikde zähmet çekýän ýaşlary şu ýylyň 19-njy aprelinde we 12-nji maýynda sagat 15:00-da «Açyk gapylar» gününe çagyrýar. Şol günlerde ýaşlar institut...

Doly oka →
  • 08/04/2023
  • 9127

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda halkara forum geçirildi

2023-nji ýylyň 15-nji martynda Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda «Ykdysadyýeti sanlylaşdyrmakda ýaş alymlaryň ylmy gadamlary» atly talyplaryň, aspirantlaryň we ýaş alymlaryň halkara forumy geçirildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen foruma dünýäniň 20-ä golaý ýurdundan iri ylmy merkezleriň, ýokary okuw mekdepleriň, ylmy-barlag edaralarynyň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdylar. Forumyň umumy mejlisinde Türkmenis...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.