Ýaş alymlar geňeşi

Institutymyzyň içindäki Ýaş alymlar gurnagynyň ylmy işleri, innowasion täzeçillikleri barada gyzyklan.

Giňişleýin

Täzelikler

Ýurdumyzda hem-de dünýäde bolup geçýän täzeliklerden, täze tehnologiýalardan habardar bolup bilersiňiz.

Giňişleýin

Bäsleşikler

Institutymyzda geçirilýän ýaryşlardan, bäsleşiklerden guramaçalyk çärelerinden habardar bolup bilersiňiz.

Giňişleýin
Image
Biz barada

Bilim ulgamymyz indiki nesle ylham berýär.

2019-njy ýylyň 12-nji iýunynda Hormatly Prezidentimiz “Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutyny döretmek hakyndaky” Permana gol çekdi. Täze IT ýokary okuw mekdebi ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dürli pudaklaryny sanlylaşdyrmak üçin programmalary işläp taýýarlaýan we sanly enjamlar bilen üpjün&c...

Giňişleýin

Hünärler

Biz bilen habarlaşyň

00

Fakultet

Hünär

00

Mugallym

00

Talyp

Soňky täzelikler

  • 22/06/2022
  • 33

Robotlar – çagalaryň ýardamçysy

         Gahryman Arkadagymyzyň talyp ýaşlara okamaga, öwrenmäge döredip berýän şertlerinden peýdalanyp, Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda hereket edýän Ýaş alymlar geňeşiniň tejribe otaglarynda birnäçe taslama işleri alynyp barylýar. Häzirki wagtda institutymyzyň...

Doly oka →
  • 26/05/2022
  • 113

Aşgabatda ýaş alymlaryň ylmy taslamalarynyň sergisi geçirildi

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda ýaş mugallymlaryň, talyplaryň we mekdep okuwçylarynyň taýýarlan ylmy taslamalarynyň sergisi geçirildi. «Türkmenistan» gazetinde habar berlişi ýaly, sergide görkezilen ylmy işlerdir taslamalaryň aglabasynyň Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň talyplaryna degişlidir. Bu ýerdäki görkezilen ylmy taslamalar biri-birinden üýtgeşik. Olaryň arasyndan in...

Doly oka →
  • 23/05/2022
  • 101

ÝAŞ ALYMLARYŇ YLMY-TASLAMA IŞLERINIŇ SERGISI GEÇIRILDI

Şu gün — 16-njy maýda Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli sergi geçirildi. Sergide institutyň mugallymlarydyr talyplarynyň oýlap tapan täze taslamalary we dürli ugurlara degişli onlarça programma üpjünçilikleri bilen bir hatarda birnäçe robotlar hem görkezildi. Institutyň Ýaş alymlar geňeşiniň agzasy, mugallym Şirmuhammet Wepaýewiň täze t...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.