Ýaş alymlar geňeşi

Institutymyzyň içindäki Ýaş alymlar gurnagynyň ylmy işleri, innowasion täzeçillikleri barada gyzyklan.

Giňişleýin

Täzelikler

Ýurdumyzda hem-de dünýäde bolup geçýän täzeliklerden, täze tehnologiýalardan habardar bolup bilersiňiz.

Giňişleýin

Bäsleşikler

Institutymyzda geçirilýän ýaryşlardan, bäsleşiklerden guramaçalyk çärelerinden habardar bolup bilersiňiz.

Giňişleýin
Image
Biz barada

Bilim ulgamymyz indiki nesle ylham berýär.

2019-njy ýylyň 12-nji iýunynda Hormatly Prezidentimiz “Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutyny döretmek hakyndaky” Permana gol çekdi. Täze IT ýokary okuw mekdebi ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dürli pudaklaryny sanlylaşdyrmak üçin programmalary işläp taýýarlaýan we sanly enjamlar bilen üpjün&c...

Giňişleýin

Hünärler

Biz bilen habarlaşyň

00

Fakultet

Hünär

00

Mugallym

00

Talyp

Soňky täzelikler

  • 23/05/2022
  • 3

ÝAŞ ALYMLARYŇ YLMY-TASLAMA IŞLERINIŇ SERGISI GEÇIRILDI

Şu gün — 16-njy maýda Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli sergi geçirildi. Sergide institutyň mugallymlarydyr talyplarynyň oýlap tapan täze taslamalary we dürli ugurlara degişli onlarça programma üpjünçilikleri bilen bir hatarda birnäçe robotlar hem görkezildi. Institutyň Ýaş alymlar geňeşiniň agzasy, mugallym Şirmuhammet Wepaýewiň täze t...

Doly oka →
  • 23/05/2022
  • 4

TÜRKMEN TALYPLARY SANKT-PETERBURGDA GEÇIRILEN ONLAÝN OLIMPIADANYŇ ÝEŇIJILERI BOLDULAR

Sankt-Peterburg döwlet uniwersitetiniň her ýyl geçirýän «Petropolitan Science (Re)Search» atly açyk ders olimpiadasy Russiýanyň, Fransiýanyň, Ukrainanyň, Belarus Respublikasynyň, Gazagystanyň, Türkmenistanyň, Gyrgyzystanyň we Gruziýanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlaryny bir ýere jemledi. «Hasaplaýjy tehnologiýalar (Informatikanyň we informasion tehnologiýalaryň esaslary)» ugry boýunça geçirilen ders bäsleşiginiň saýlama we jemleýj...

Doly oka →
  • 05/05/2022
  • 54

Häzirki zaman programmirleme dilleri

Ýurdumyzyň bilim-ylym ulgamynda innowasion tehnologiýalar we ylmy çözgütler önümçilige ornaşdyrylýar. Häzirki döwürde kompýuteriň mümkinçiliklerinden ähli pudaklarda giňden peýdalanylýar. Ylmyň ösmegi, intellektual şahsyýetiň kemala gelmegi üçin kompýuter tehnologiýalarynyň wezipesi örän uludyr.Bilimde öňe gitmek ýa-da bilimiňi düýpgöter üýtgetmegiň esasyny düzýän programmirleme dilini özleşdirmek ösüşiň iň belent sepgidine alyp barýar. B...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.