Ýaş alymlar geňeşi

Institutymyzyň içindäki Ýaş alymlar gurnagynyň ylmy işleri, innowasion täzeçillikleri barada gyzyklan.

Giňişleýin

Täzelikler

Ýurdumyzda hem-de dünýäde bolup geçýän täzeliklerden, täze tehnologiýalardan habardar bolup bilersiňiz.

Giňişleýin

Bäsleşikler

Institutymyzda geçirilýän ýaryşlardan, bäsleşiklerden guramaçalyk çärelerinden habardar bolup bilersiňiz.

Giňişleýin
Image
Biz barada

Bilim ulgamymyz indiki nesle ylham berýär.

2019-njy ýylyň 12-nji iýunynda Hormatly Prezidentimiz “Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutyny döretmek hakyndaky” Permana gol çekdi. Täze IT ýokary okuw mekdebi ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dürli pudaklaryny sanlylaşdyrmak üçin programmalary işläp taýýarlaýan we sanly enjamlar bilen üpjün&c...

Giňişleýin

Hünärler

Biz bilen habarlaşyň

00

Fakultet

Hünär

00

Mugallym

00

Talyp

Soňky täzelikler

  • 11/08/2022
  • 17

«Sanly çözgüt — 2022» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigi badalga alýar

    Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew «Sanly çözgüt — 2022» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigini geçirmäge görülýän taýýarlyk işleri barada 13-nji iýulda geçirilen Hökümet mejlisinde hasabat berdi.

    Nygtalyşy ýaly, sanly ykdysadyý...

Doly oka →
  • 11/08/2022
  • 16

Ses tiz­li­gi­ni geç­ýän ýo­lag­çy uça­ry

    «Bo­om Su­per­so­nic» at­ly kom­pa­ni­ýa tä­ze ýo­lag­çy uça­ry ba­ra­da ha­bar ber­di. Köp ýyl­dan bä­ri ýo­ka­ry tiz­lik­li ýo­lag­çy uça­ry­ny ön­dür­me­gi me­ýil­leş­dir­ýän...

Doly oka →
  • 22/06/2022
  • 127

Robotlar – çagalaryň ýardamçysy

         Gahryman Arkadagymyzyň talyp ýaşlara okamaga, öwrenmäge döredip berýän şertlerinden peýdalanyp, Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda hereket edýän Ýaş alymlar geňeşiniň tejribe otaglarynda birnäçe taslama işleri alynyp barylýar. Häzirki wagtda institutymyzyň...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.