Telekommunikasiýa ulgamlarynyň maglumat howpsuzlygy

Şu kär häsiýetnamasy ýokary okuw mekdeplerinde “Telekommunikasiýa ulgamlarynyň maglumat howpsuzlygy” hünäri boýunça taýýarlanylýan telekommunikasiýalar boýunça inženeriniň wezipelerini we olaryň hünärine bildirilýän talaplary kesgitleýär.

Kär häsiýetnamasy hünärmenleri taýýarlamagyň meýilnamasyny işläp düzmek, taýýarlanylmaly hünärmenleriň sanyny çaklamak, olaryň düzümini delillendirmek, ýokary okuw mekdebinde okuw-terbiýeçilik işlerini guramak, okuwyny tamamlaýan uçurymlaryň işlemeli ýerine ugradylyşyny, işe ýerleşdirilişini üpjün etmek we olaryň ýerine ýetirýän wezipeleriň hünärine laýyklygyny seljermek üçin ulanylmalydyr.

Ähli hukuklary goralan.