Elektron howpsuzlyk ulgamlary

Şu kär häsiýetnamasy Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinde “Elektron howpsuzlyk ulgamlary” hünäri boýunça taýýarlanylýan inženeriň wezipelerini hem-de olaryň hünärine bildirilýän talaplary kesgitleýär.

Kär häsiýetnamasy hünärmenleri taýýarlamagyň meýilnamasyny işläp düzmek, taýýarlanylmaly hünärmenleriň sanyny çaklamak, olaryň düzümini delillendirmek, ýokary okuw mekdebinde okuw terbiýeçilik işlerini guramak, okuwyny tamamlaýan uçurymlaryň işlemeli ýerine ugradylyşyny, işe ýerleşdirilişini üpjün etmek we olaryň ýerine ýetirýän wezipeleriň hünärine laýyklygyny seljermek üçin ulanylmalydyr.

Ähli hukuklary goralan.