SÖZ MÜLKÜNIŇ ZERGÄRI

Image
  • 26/11/2021
  • 2574

SÖZ MÜLKÜNIŇ ZERGÄRI

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda beýik şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň döredijiligi giň­ den öwrenilip, onuň ady bütin dünýä doldy. Şygryýet äleminiň şasy Magtymguly Pyragy türkmen halkynyň buýsanjy bolmak bilen, ol diňe türkmen edebiýatynyň däl, dünýä edebiýatynyň taryhynda-da uly yz galdyran akyldarlaryň biridir. Mähriban Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy bilen bellenilýän Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününiň bu ýyl hem dabaraly, buýsançly pursatlara utgaşmagy beýik şahyra goýulýan sylag-hormatyň güwäsine öwrüldi.

Şahyr ýüregi duýgur bolýar. Pyragy ýaly ylahy zehinli şahyrlar halkyň, il-günüň aladasy bilen ýaşaýar. Pyragynyň şygyrlarynda, esasan, watançylyk, batyrlyk, gahrymançylyk, öwüt-nesihat, yşky liriki, dostluk öňe sürülýär. Magtymgulynyň şygyrlaryny okamak, lezzet almak bir başga, olary doly öwrenip many çykarmak düýbünden başga. Şahyr: «Magtymguly, sözüm gysga, şerhi köp» diýmek bilen, sözleriniň bir däl, juda köp zady aňladýandygyny, wagt geçip, şol dürdäneleriň öwreniljekdigini öňünden aýdyp gidipdir:

Magtymguly, sözüm bilene sözdür,

Bilmedik adama gury owazdyr.

ýa-da

«Sözüm aňlan ýok» diýp ümsüm otyrma,

Jahan giňdir, çendan bilende bardyr.

Çemen SÖÝÜNOWA, Türkmenistanyň Telekommunikasi­ýalar we informatika institutynyň mugallymy.

Ähli hukuklary goralan.