Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty surat bäsleşiginiň netijelerini jemledi

  • Baş sahypa
  • Täzelikler
  • Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty surat bäsleşiginiň netijelerini jemledi
Image
  • 15/12/2021
  • 488

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty surat bäsleşiginiň netijelerini jemledi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty surat bäsleşiginiň netijelerini jemledi
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty tarapyndan yglan edilen "Türkmenistan - bitaraplyk ýurdy" surat bäsleşiginiň netijeleri jemlendi. Bu barada "Bitarap Türkmenistan" gazetinde habar berildi.
Bäsleşik iki derejeli talyplaryň arasynda - žurnalistika hünärmenleri we beýleki dersler boýunça geçirildi.
Bäsleşigiň netijelerine görä, baş baýragy Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň Halkara žurnalistika fakultetiniň talyby Gytja Atdaýewa aldy.
Bäsleşigiň birinji derejesinde ýeňijiler:
1-nji ýer - Rejepgeldi Allamuradowyň Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň talyby;
2-nji ýer - Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň we Halkara ynsanperwer we ösüş uniwersitetiniň talyplary - Gurbanjemal Odegurbanowa we Merjen Alimowa;
3-nji ýer - Halkara ynsanperwer we ösüş uniwersitetiniň talyplary Nazli Ýagşymyradowa we Ogulmaýsa Baýramowa, diplomatiýanyň ýokary mekdebinden Hatyja Gylyjowa.
Ikinji derejeli ýeňijiler:
1-nji ýer - Hytaý Halk Respublikasynyň Halkara gatnaşyklar uniwersitetiniň talyby Maksat Nurnazarow;
2-nji ýer - Türkmenistanyň Telekommunikasiýa we Informatika Institutynyň wekilleri Hurma Çaryýewa we Çaryar-muhammet Kerimow;
3-nji ýer - talyplar Kerwenmyrat Halmuradow (Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi instituty), Aýşa Baýramowa (S.A.Niýazowyň adyny göterýän Türkmen oba hojalyk uniwersiteti) we Arslankerim Kerimow (Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty).
Bäsleşigiň ýeňijilerine ýörite diplomlar we ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.
Bäsleşige gatnaşyjylaryň hemmesine höweslendiriji baýraklar gowşuryldy.
Bäsleşigiň şertlerine laýyklykda, gatnaşyjylary aşakdaky mowzuklarda gatnaşdylar:
"Güýçli döwletiň bagtly ýaşaýjylary";
"Ösüş ýurdunyň kämil ýaşlary";
"Aşgabat bütin dünýäde parahatçylygyň habarçysy";
"Arkadagyň binagärlik sungaty";
"Milli däp-dessurlar we taryh".

Ähli hukuklary goralan.