Ýaş alymlaryň sylaglanyş dabarasy

Image
  • 26/11/2021
  • 1971

Ýaş alymlaryň sylaglanyş dabarasy

12-nji iýun şanly sene ýurdumyzda giňden bellenilen Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi bilen Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň bilelikde guramaklarynda Türkmenistanyň ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça geçirilýän bäsleşigiň ýeňijilerine sylaglary gowşurmak dabarasy boldy. Bu bäsleşik zehinli ýaşlary – alymlaryň täze neslini ýüze çykarmaga ýardam edip, ylmyň dürli pudaklarynda barlaglary höweslendirmäge gönükdirilendir.

Dabara gatnaşyjylar alym Arkadagymyzyň Türkmenistanyň ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça geçirilýän bäsleşigiň ýeňijilerine ugradan gutlagyny ýokary ruhubelentlik bilen diňlediler. Ýygnananlaryň şowhunly el çarpyşmalary astynda hormatly Arkadagymyzyň adyndan bäsleşigiň ýeňijilerine şahadatnamalar we gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy.

Ylymlar güni mynasybetli ýurdumyzyň ýaşlarynyň ylymly, bilimli, Watana, halka wepaly, giň gözýetimli, maksada okgunly, zähmetsöýer we öňdebaryjy nesiller bolup ýetişmeklerini, ýaş alymlaryň täze ylmy we inženerçilik pikirlerini, senagat-innowasiýa we maglumat-tehnologiki işläp taýýarlamalarynyň milli ykdysadyýetimize giňden ornaşdyrylmagyny üpjün etmek, ylymda halypa-şägirtlik ýörelgelerini rowaçlandyrmak, innowasiýa tehnologiýalaryndan oňat baş çykarýan, başarjaň hünärmenleri taýýarlamakda ýokary netijeleri gazanmak maksady bilen hormatly Prezidentimiz tarapyndan yglan edilip, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan geçirilýän ylmy bäsleşige bu ýyl hem ylmy işe höwes bildirýän ýaşlaryň ençemesi gatnaşdy.

Döwlet Baştutanymyz tarapyndan döredilen ylmy işleriň her ýylky gözden geçirilişi türkmen ylmynyň ösdürilmegine ýaş alymlaryň ylmy barlaglarynyň höweslendirilmegine milli ykdysadyýetimize goşandynyň artdyrylmagyna ýardam edýär. Bu abraýly ylmy bäsleşige ýaşlaryň gyzyklanmasy ýyl-saýyn artýar. Milli Liderimiziň goldawy netijesinde oň abraýy barha ýokarlanýar.

Şu ýyl ýaş alymlar bu bäsleşige ýurdumyzyň ylymynyň nanotehnologiýalar, himiki tehnologiýalar, täze materiallary öwrenmek we energetika, biotehnologiýa, molekulýar biologiýa, oba hojalygy, ekologiýa we genetika, Maglumat aragatnaşyk ulgamlary, kompýuter tehnologiýalary, Häzirki zaman lukmançylyk hem-de derman serişdelerini öndürmek tehnologiýalary, Innowasion ykdysadyýet, Ynsanperwer ylymlary ýaly ileri tutulýan ugurlarda özleriniň taslamalaryny we ylmy barlaglaryny innowasion işläp taýýarlamalaryny hödürlediler.

Ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň ýeňijileri milli Liderimize ýaş nesil barada edýän ýadawsyz aladasy hemem ýurdumyzyň ylymynyň ösdürilmegine hemmetaraplaýyn goldaw berýändigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler.

Ýaş alymlar şeýle-de eziz Watanymyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine ähli
güýç-gaýratyny zehinini we bilimini gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdylar.

Dabara gatnaşyjylar Gahryman Arkadagymyza Ýüzlenme kabul edip, ýaşlaryň Hak Howandary hormatly Prezidentimize ýurdumyzyň ylymyny we bilimini okgunly ösdürmek babatda durmuşa geçirýän syýasaty, milletimiziň baý aň-paýhas kuwwatyndan netijeli peýdalanmak babatda ähli şertleriň döredilýändigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler.

Bäsleşigiň ýeňijileri:

1. Aýmyrat Saparmyradowiç Kulyýew – Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň sözlükçilik, adalgaşynaslyk we dil medeniýeti bölüminiň kiçi ylmy işgäri (1-nji orun – noutbuk);

2. Ogulnar Gurbandurdyýewna Saryýewa – Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň tehnologiki taslama we önümçilige ornaşdyrmalar bölüminiň 1-nji derejeli inženeri (1-nji orun – noutbuk);

3. Aýna Bäşimowna Nurmyradowa – Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň sanly dolandyryş magistrlik okuwynyň talyby (1-nji orun – noutbuk);

4. Röwşen Çarygeldiýewiç Çarygeldiýew – Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň organiki däl we analitiki himiýa kafedrasynyň öwreniji mugallymy (1-nji orun – noutbuk);

5. Mähri Dörtgulyýewna Berdiýewa – Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň inçekesel kafedrasynyň kliniki ordinatory (1-nji orun – noutbuk);

6. Atanur Berdibaýewiç Klyşow – S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň öwreniji mugallymy (1-nji orun – noutbuk);

7. Pena Muhammetgeldi ogly Çopanow – Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň gurluşyk kafedrasynyň öwreniji mugallymy (1-nji orun – noutbuk);

8. Arzuw Rejepbaýewna Bekiýewa – Aşgabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 16-njy orta mekdebiň taryh mugallymy (1-nji orun – noutbuk);

9. Suraý Bazargeldiýewna Hemraýewa – Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara gatnaşyklary we diplomatiýa kafedrasynyň öwreniji mugallymy (2-nji orun – noutbuk);

10. Eziznazar Bäşinazarowiç Beknazarow – Türkmen döwlet maliýe institutynyň ykdysady nazaryýet kafedrasynyň mugallymy (2-nji orun – noutbuk);

11. Muhammetguly Begençmyradowiç Kuliýew – Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň ýeňil we agyr atletika kafedrasynyň öwreniji mugallymy (2-nji orun – noutbuk);

12. Ahmet Annamyradowiç Ylýasgulyýew – Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutynyň çagyryş boýunça harby gullukçysy (2-nji orun – noutbuk);

13. Şirin Muhammetdurdyýewna Şirliýewa – Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjisi (3-nji orun – telewizor);

14. Arslan Saparmyradowiç Gulgeldiýew – Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi Serkerdeler öýüniň çagyryş boýunça harby gullukçysy (3-nji orun – telewizor);

15. Baýmuhammet Gowşutmuhammedowiç Ussaýew – «Altyn asyr» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Balkan welaýatynyň Balkanabat şäher bölüminiň ulgamy meýilleşdirmek we ösdürmek bölümçesiniň başlygy (3-nji orun – telewizor);

16. Serdar Geldiýewiç Hezilow – S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň oba hojalyk meliorasiýalary kafedrasynyň mugallymy (3-nji orun – telewizor);

17. Ogulnur Çaryýewna Rozyýewa – Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň molekulýar biologiýa we genetika kafedrasynyň utgaşdyryjy öwreniji mugallymy (3-nji orun – telewizor);

18. Ýazgül Serdarowna Babaýewa – Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň filosofiýa we sosiologiýa kafedrasynyň öwreniji mugallymy (3-nji orun – telewizor);

19. Maýsa Rahmanowna Çaryýewa – Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň ykdysadyýet we amaly informatika kafedrasynyň öwreniji mugallymy (3-nji orun – telewizor);

20. Seýitmuhammet Süleýmanowiç Annabaýew – Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň umumy tehniki dersler kafedrasynyň öwreniji mugallymy (3-nji orun – telewizor);

21. Gaýypnazar Begençewiç Ballyýew – Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň awtomobil ýollarynyň gurluşygy kafedrasynyň mugallymy (3-nji orun – telewizor);

22. Parahat Azizjanowna Koldaşowa – Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň roman-german dilleri we edebiýaty, olary okatmagyň usulyýeti kafedrasynyň öwreniji mugallymy (3-nji orun – telewizor);

23. Suraý Nurýagdy gyzy Döwletowa – Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň informatika we ony okatmagyň usulyýeti kafedrasynyň öwreniji mugallymy (3-nji orun – telewizor);

24. Bägül Allamyradowna Aýdogdyýewa – Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebiniň sazyň taryhy we nazaryýeti bölüminiň öwreniji mugallymy (3-nji orun – telewizor);

25. Ilşat Nazarowiç Rozyýew – Aşgabat şäherindäki daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 37-nji orta mekdebiň 10-njy synp okuwçysy (3-nji orun – telewizor);

26. Şyhsoltan Başgulyýewna Süleýmanowa – Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň biologiýa fakultetiniň 5-nji ýyl talyby (1-nji orun – noutbuk);

27. Näzik Feruddinowna Hudaýberdiýewa – Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň energetika we inženerçilik desgalary fakultetiniň 5-nji ýyl talyby (1-nji orun – noutbuk);

28. Didar Atajanowiç Mämedow – Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň biotehnologiýa we ekologiýa fakultetiniň 3-nji ýyl talyby (1-nji orun – noutbuk);

29. Ogulhan Serdarowna Serdarowa – Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň maliýe fakultetiniň 3-nji ýyl talyby (1-nji orun – noutbuk);

30. Salyhberdi Altymuhammedowiç Arnajumaýew – Türkmen döwlet medeniýet institutynyň kitaphanaçylyk fakultetiniň 4-nji ýyl talyby (1-nji orun – noutbuk);

31. Begli Kerimowiç Geldiýew – Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň senagat-tehnologiýa fakultetiniň 2-nji ýyl talyby (1-nji orun – noutbuk);

32. Şatlyk Nurullaýewiç Ilmyradow – Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň taryh fakultetiniň 4-nji ýyl talyby (2-nji orun – noutbuk);

33. Ýakup Abdyrahmanowiç Orunow – Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň harby lukmançylyk fakultetiniň 6-njy ýyl talyby (2-nji orun – noutbuk);

34. Allanur Rejepmuhammedowiç Töräýew – Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň geologiýa fakultetiniň 4-nji ýyl talyby (2-nji orun – noutbuk);

35. Gülnar Öwezdurdyýewa – Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň himiýa we nanotehnologiýa fakultetiniň 2-nji ýyl talyby (2-nji orun – noutbuk);

36. Çaryguly Durdymuhammedowiç Hanjaýew – Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň durmuş-ynsanperwerlik bilimleri fakultetiniň 4-nji ýyl talyby (2-nji orun – noutbuk);

37. Altyn Myratgeldiýewna Akmyradowa – Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň marketing fakultetiniň 5-nji ýyl talyby (2-nji orun – noutbuk);

38. Gurbanjemal Rejepgeldiýewna Çaryýewa – Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň gündogar dilleri we edebiýaty fakultetiniň 3-nji ýyl talyby (2-nji orun – noutbuk);

39. Söýenç Aýnazarowiç Ahmedow – Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň ýol gurluşygy fakultetiniň 3-nji ýyl talyby (2-nji orun – noutbuk);

40. Gülzada Hojageldiýewna Guldurdyýewa – Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň kompozisiýa, saz öwreniş we fortepiano fakultetiniň 4-nji ýyl talyby (2-nji orun – noutbuk);

41. Maksat Ýazgeldiýewiç Çerkezow – Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň amaly-haşam sungaty fakultetiniň 5-nji ýyl talyby (2-nji orun – noutbuk);

42. Daniýorbek Oýbekowiç Tajibaýew – Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutynyň hukuk fakultetiniň 5-nji ýyl talyby (2-nji orun – noutbuk);

43. Yhtyýar Nurgeldiýewiç Ulukow – Türkmenistanyň Serhet institutynyň 5-nji ýyl harby talyby (2-nji orun – noutbuk);

44. Jennet Bäşimowna Bäşimowa – Türkmen oba hojalyk institutynyň gidromeliorasiýa we oba hojalygyny mehanizmleşdirmek fakultetiniň 3-nji ýyl talyby (2-nji orun – noutbuk);

45. Gunça Merdanowna Arslanowa – Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň daşary ýurt dilleri we edebiýaty fakultetiniň 3-nji ýyl talyby (2-nji orun – noutbuk);

46. Kowus Ahmedowiç Ahmedow – Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň kompýuter tehnologiýasy fakultetiniň 5-nji ýyl talyby (2-nji orun – noutbuk);

47. Diýar Yhtyýarowiç Yhtyýarow – Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň geografiýa fakultetiniň 4-nji ýyl talyby (3-nji orun – telewizor);

48. Hanjar Balkanowiç Nurgeldiýew – Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň kesel bejeriş fakultetiniň 6-njy ýyl talyby (3-nji orun – telewizor);

49. Laçyn Gurtgeldiýewna Berdimyradowa – Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara žurnalistikasy fakultetiniň 4-nji ýyl talyby (3-nji orun – telewizor);

50. Jumamyrat Şamyrat ogly Gutlyýew – Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara ykdysady gatnaşyklary fakultetiniň 5-nji ýyl talyby (3-nji orun – telewizor);

51. Arslan Amangeldiýewiç Amangeldiýew – Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň demir ýol ulaglary fakultetiniň 3-nji ýyl talyby (3-nji orun – telewizor);

52. Şöhrat Kakyşewiç Mätiýew – Türkmen döwlet maliýe institutynyň hasap we audit fakultetiniň 4-nji ýyl talyby (3-nji orun – telewizor);

53. Çarygeldi Orazgeldi ogly Myratlyýew – Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň bedenterbiýe fakultetiniň 4-nji ýyl talyby (3-nji orun – telewizor);

54. Gülnäzik Serdar gyzy Bäşimowa – Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň sport fakultetiniň 4-nji ýyl talyby (3-nji orun – telewizor);

55. Süleýman Meretmuhammedowiç Ýazberdiýew – Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutynyň hukuk fakultetiniň 5-nji ýyl talyby (3-nji orun – telewizor);

56. Jahan Berdimyradowna Joraýewa – Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky Ýöriteleşdirilen bank mekdebiniň 2-nji ýyl talyby (3-nji orun – telewizor);

57. Güýçmämmet Taganmämmedowiç Baýramow – «Türkmennebit» döwlet konserniniň Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebiniň 1-nji ýyl talyby (3-nji orun – telewizor).

Gurbanmyrat MUHAMMEDOW,

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bölüm müdiri.

Çeşme://www.yashlar.gov.tm/item/3253

Ähli hukuklary goralan.