Halkara ylmy bäsleşigiň ýeňijisi

Image
  • 06/01/2022
  • 127

Halkara ylmy bäsleşigiň ýeňijisi

Halkara ylmy bäsleşigiň ýeňijisi
2022-nji ýylyň öňüsyrasynda, Türkmenistanyň Telekommunikasiýa we Informatika Institutynyň mugallymy Tahir Nazarow "2021-nji ýylyň Eksperti" halkara bäsleşiginde biziň ýurdumyza üstünlikli wekilçilik edip, ýeňijileriň biri boldy. Bäsleşik, Russiýa Federasiýasynyň «Täze ylym» halkara ylmy hyzmatdaşlyk merkezi tarapyndan onlaýn görnüşde geçirildi. Bäsleşik, Russiýa Federasiýasynyň «Täze ylym» halkara ylmy hyzmatdaşlyk merkezi tarapyndan häzirki zaman gözlegçileriň we innowatorlaryň kömegi bilen ylmy we tehnologiki açyşlary halkara ylmy hyzmatdaşlygyň we hyzmatdaşlygyň ösmegine itergi bermekligi amala aşyrmak maksady bilen onlaýn görnüşde geçirildi. YHHM "Täze ylym", «Publishers International Linking Association»  atly ylmy edebiýat neşir edijileriniň halkara birleşiginiň agzasy. Bäsleşigiň maksady, häzirki zaman ylymlaryndaky amaly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak, ylmy maglumatlary almagyň usullaryny ösdürmek, hünärmenler tarapyndan geçirilen gözlegleriň netijelerini seljermek, tejribe alyşmak boldy. Bu ylmy bäsleşigiň çäginde türkmen gatnaşyjy  «Türkmenistanyň sanly ykdysadyýetini emele getirmekde bilim toparlarynyň potensialy» atly makala hödürledi. Makala milli bilim ulgamyny döwrebaplaşdyrmagyň ileri tutulýan ugurlaryna bagyşlandy. Temanyň mazmuny we açylyşynyň giňligi üçin awtor 1-nji dereje diplomy we halkara hünär gözleg bäsleşiginiň makalalarynyň ýörite ýygyndysynda neşir etmek, şeýle hem işini ylmy elektroniki kitaphanada ýerleşdirmek hukugy bilen sylaglandy. Bu abraýly bäsleşigiň ýeňşi, bazar ykdysadyýetiniň sosial taýdan gönükdirilen milli modeliniň ýeňşiniň aýdyň subutnamasydyr, aslynda ähli sebitlerinde bolup geçen ägirt uly özgerişler tutuş türkmen jemgyýeti ýurdumyzyň gülläp ösmegi we abadançylygy üçindir. Tahir Nazarowyň gazetimize beren interwýusynda abraýly halkara ylmy bäsleşiginde ýeňiş gazanmagynyň ýokary derejesi barada däl-de, eýsem ylmy eseriniň maksatlary barada-da ünsi çekip şeýle diýdi: 
- Türkmenistan, ösüşiniň innowasiýa ýoluna ygrarly bolup, adam kapitalynyň döremegine ep-esli maýa goýýar. Hususan-da, ýurdumyzyň durmuş-ykdysady strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlaryndan biri bilim-ylym-önümçilik (işewürlik) bilen işjeň täsirleşmek arkaly bilim ulgamyny döwrebaplaşdyrmakdyr. Bu nukdaýnazardan, sanlylaşdyrmagyň häzirki zaman kynçylyklaryny göz öňünde tutup, täze dörän işgärleri yzygiderli taýýarlamaga ukyply bilim toparlary möhüm potensiala eýe. Ýurdumyzda kabul edilen "2019-2025-nji ýyllar üçin sanly ykdysadyýeti ösdürmek konsepsiýasy" durmuşa geçirilişiniň çäginde sanly ykdysadyýet institutlarynyň netijeli ösmegi üçin amatly guramaçylyk we kadalaşdyryjy gurşaw döretmek, aýratyn rol bu ugurdaky hünärmenleri taýýarlamak ulgamyna we degişli bilimleri we başarnyklary yzygiderli täzelemäge degişlidir. Hünär okuw ulgamynyň möhüm wezipelerinden biri, zähmet bazaryna isleg bildirýän ýokary hünärli hünärmenleri berk bäsdeşlik ukyby bilen taýýarlamakdyr. üstünlikli durmuşa geçirilmegi üçin okuwyň netijeliligini ýokarlandyrmak we bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak üçin möhüm potensial zerur. Bu wezipe pudaklaýyn we pudaklaýyn aýratynlyklar bilen birleşdirilen we zähmet bazaryndaky ýokary derejeli hünärmenleriň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen bilim edaralarynyň belli bir toplumy bolan bilim toparlary tarapyndan üpjün edilýär. Her bir okuw topary, birek-birege bagly bilim, ylmy we innowasiýa prosesi, ýeke-täk okuw, usulyýet, ylmy maglumat goldawy esasynda amala aşyrylýar. Klasteriň her bir gurluş elementi kanuny statusyny saklaýar, ýöne şol bir wagtyň özünde onuň içinde işjeň integrasiýa, şeýle hem daşyndaky hyzmatdaşlyga mümkinçilik berýär. Başga sözler bilen aýdylanda, bu toparyň içinde işewür hyzmatdaşlygyň esasynda guramaçylyk gatnaşyklary agdyklyk edýär. Türkmenistanda toparlaýyn çemeleşmäniň senagat önümçiliginde we käbir beýleki pudaklarda bolup geçýändigini bellemelidiris. Şeýlelik bilen, Türkmenistanyň sosial-ykdysady ösüşiniň milli maksatnamasynda senagatda we beýleki pudaklarda sebitleýin toparlaýyn başlangyçlary ösdürmegiň ähmiýeti nygtalýar. Bu nukdaýnazardan, "bilim-iş", "ylym-bilim-işewürlik" we beýleki özara baglanyşykly gurluşlar üçin bilim toparynyň döredilmegi işgärleriň has köp maksatly taýýarlanmagyna we bäsdeşlik ukyplylygyny ýokarlandyrmaga kömek eder. Amalyň görkezişi ýaly, iş berijiler bilen bilelikde bilim standartlaryny ösdürmek zähmet bazaryna işjeň isleg bildirýän başarnyklary we başarnyklary bolan ýokary hünärli işgärleri taýýarlamaga goşant goşýar. Bilim toparynyň möhüm artykmaçlygy, bilim edaralarynyň zähmet bazary bilen özara täsirini işjeňleşdirmek, zerur hünärler we başarnyklar toplumy bilen has maksatly okuw. Üznüksiz okuw ýörelgesini üpjün edýän bilim topary, zerur işgärler bilen üpjün edip, ykdysadyýetiň hakyky pudagynyň zerurlyklaryna has çeýe jogap bermäge kömek edýär. Goşmaça bilim edaralary bilim toparynyň möhüm gurluş elementidir. Umuman alanyňda, bilim ulgamynyň möhüm ýörelgelerinden biri we esasanam bilim topary, işgärleri taýýarlamagy we gaýtadan taýýarlamagy öz içine alýan bilimiň dowamlylygydyr. Öz gezeginde ýokary hilli bilim üçin möhüm şerti üpjün edip biljek goşmaça bilimiň gurluşydyr. Bilim toparlaryny döretmek üçin mümkinçilikler biziň ýurdumyzda-da bar. Şeýlelik bilen, ýokary hünär bilim ulgamynda hünärleriň möhüm ugurlary ýüze çykdy, muňa pudaklaýyn ünsi göz öňünde tutup sebitlerde ýokary okuw jaýlarynyň döredilmegi muňa mysal bolup biler. bu ýagdaý degişli önümçilik bazasynyň bardygyny göz öňünde tutýar, de-fakto bilim toparlarynyň modeliniň döremegine goşant goşýar. Degişli hünärmenlik bilen belli bir bilim, başarnyk we başarnyk toplumy bolan ýokary hünärli işgärleri taýýarlamagyň maksatlaýyn kesgitlemesine esaslanyp, "önümçilik-bilim-ylym" bilen yzygiderli baglanyşykly zynjyr bar. Şeýlelik bilen, bilim toparlarynyň emele gelmegi ýurduň innowasiýa ösüşine we bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyryp biler. "Türkmenistan - parahatçylygyň we ynanşmagyň Watany" şygary bilen geçirilen 2021-nji ýyl, döwletiň ösüşiniň dürli ugurlarynda täsirli üstünlikler bilen tapawutlandy, bu hormatly prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň paýhasly we uzakdan görýän ýolbaşçylygy bilen düşündirilýär. Türkmen halkynyň islegine görä, milletiň liderine bagyşlanan 2022-nji ýyl senenama hukuklaryna giren täze ýyl, "Halkyň Arkadagly zamanasy" şygary bilen geçiriler. Garaşsyz Bitarap türkmen döwleti bolan söýgüli Watanymyzyň köptaraply durmuşynda indiki ajaýyp üstünlikler.

 

Ähli hukuklary goralan.