Menejment we innowasiýa tehnologiýalary kafedrasy

Kafedrada 2 hünär ugry boýunça  hünärmenler taýýarlanýar: “Logistika” we “Biznes informatika”. Kafedranyň mugallymlary ylmy işleri ýerine ýetirýärler we dürli bäsleşiklere gatnaşýarlar,  halkara bilim taslamalaryna hem ykjam gatnaşýarlar. Kafedranyň uly mugallymy S.Waliýewanyň ýolbaşçylygynda 4 Logistika hünäriniň talyby Hojagulyýew Esen halkara internet olimpiada gatnaşyp baýrakly orna eýe boldy.  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe döwrebap ulag-üstaşyr logistiki düzümini  we telekommunikasiýalar ulgamyny çalt kemala getirmek babatda Beýik Ýüpek ýoluny gaýtadan dikeltmek boýunça soňky ýyllarda ädýän ädimleri diňe bir milli ykdysadyýetimiziň ösüşini däl, eýsem, sebit we hat-da bütindünýä ösüşine kuwwatly itergi berýär. Täze hilde gaýtadan dikeldilýän, ençeme asyrlar mundan ozal çäklerinden Beýik Ýüpek ýoly geçen Türkmenistan sebit we yklym ähmiýetli möhüm ulag-üstaşyr hem-de logistika halkasy hökmünde öz tutýan ornuny yzygiderli berkidýär. Ulag we kommunkasiýalaryň döremegi we ösüşi siwilizasiýanyň ýüze çykmagy we ýaýramagy, söwda gatnaşyklarynyň we özara medeni gatnaşyklaryň özüşi, ýurtdaky öndüriji güýçleriň we olaryň daşky dünýä bilen aragatnaşyklarynyň ösüşi bilen baglanyşyklydyr. Ýöne ulagyň haýsy-da bolsa diňe bir görnüşi ýüküň uzak aralyklara daşalmagyny bütinleý amala aşyryp bilmeýär. Şoňa görä-de, döwrebap ulag ulgamlary ulagyň dürli görnüşleriniň özara baglanyşykly ýagdaýda hereket etmegini göz önünde tutmak hem-de logistikanyň konsepsiýasyny ulag kärhanalarynyň işine ornaşdyrmak arkaly işlenip düzülýär. Şundan ugur alyp Türkmenistanyň logistiki ulgamyny  dolandyrmakda tehniki, tehnologiki, ylmy-guramaçylyk innowasiýalaryň peýdalanylmagynyň netijeliligini bahalandyrmak kesgitlemek örän möhüm iş bolup durýar.

Ähli hukuklary goralan.