"Ykdysadyýeti sanlylaşdyrmakda ýaş alymlaryň ylmy gadamlary" atly halkara forumy

 • Baş sahypa
 • "Ykdysadyýeti sanlylaşdyrmakda ýaş alymlaryň ylmy gadamlary" atly halkara forumy

TÜRKMENISTANYŇ TELEKOMMUNIKASIÝALAR WE INFORMATIKA INSTITUTY

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty 2023-nji ýylyň 15-nji martynda Aşgabat şäherinde geçiriljek “Ykdysadyýeti sanlylaşdyrmakda ýaş alymlaryň ylmy gadamlary” atly talyplaryň, aspirantlaryň we ýaş alymlaryň I halkara ylmy forumyna gatnaşmaga çagyrýar.

Halkara ylmy forumyň maksatlary:

 1. Zehinli talyplary derwaýys ylmy, tehniki we tehnologik meseleleri çözmäge çekmek;
 2. Talyplaryň, magistrantlaryň, aspirantlaryň ylmy potensialyny ösdürmek we ylmy-barlag we innowasion işjeňligini artdyrmak;
 3. Ylmy-amaly aragatnaşygy giňeltmek we maglumat, tejribe we gazanylan üstünlikler boýunça, şol sanda beýleki ýokary okuw mekdepleriň ýaş alymlar geňeşi bilen alyş-çalyş etmek maksatlary bilen hyzmatdaşlygy berkitmek;
 4. Talyplaryň, magistrantlaryň, aspirantlaryň ylmy barlaglarynyň netijelerine baha berme;
 5. Dürli ýurtlaryň talyplarynyň we ýaş alymlarynyň arasynda halkara ylmy özara gatnaşygy berkitmek.

FORUMYŇ TEMATIKASY:

 • “Senagat bölüminiň sanly geçiş şertlerinde IT-proýektler we tehnologik innowasiýalar”
 • “Ylmyň, bilimiň we senagat sektorynyň sanly integrasiýasy”
 • “Sanlaşdyrma döwründe maglumaty goramak”
 • “Sanly ykdysadyýetiň proseslerini we obýektlerini ykdysady-matematiki modelirleme”

Forumyň esasy temasyna laýyklykda sanly ykdysadyýeti giňden ornaşdyrmak, maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary, programma üpjünçilikleri, maglumat howpsuzlygy hem-de önümçiligiň we tehnologiýa prosesleriniň awtomatlaşdyrylmagy bilen bagly ýaş alymlaryň ylmy-barlaglarynyň netijeleriniň, gazanan üstünlikleriniň sergisini hem-de özara pikir alyşmaklaryny guramak meýilleşdirilýär. Forum dünýäniň ýaş alymlarynyň sanly ykdysadyýet, maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary, programmirleme we maglumat howpsuzlygy pudagynda geçirilýän ylmy-gözlegleriň netijelerine goşant goşmaga mümkinçilik bermegi maksat edinýär.

Foruma gatnaşmak üçin ýokary okuw mekdepleriniň talyplary, magustrantlary, aspirantlary, şeýle hem olaryň ylmy ýolbaşçylary çagyrylýar. Foruma gatnaşmak üçin 2023-nji ýylyň 5-nji martyna çenli maglumatyňyzy we çykyşyňyzy indiki elektron poçtanyň salgysyna ibermegiňizi haýyş edýäris:

ttweii.edu.tm@gmail.com

Forum türkmen, iňlis we rus dillerinde işleýär. Guramaçylyk toparynyň çykyşlaryň gysgaça beýanlaryny maslahatyň materiallarynyň elektron ýygyndysyny çap etmek üçin saýlap almaga hukugy bardyr.

Forum ZOOM platformasynda onlaýn görnüşde geçiriler.

“Ykdysadyýeti sanlylaşdyrmakda ýaş alymlaryň ylmy gadamlary” atly onlaýn halkara foruma gatnaşmagyňyz forumyň netijeli işine uly goşant goşjakdygyna we ýaş alymlaryň ylmy işlerini, taslamalaryny tanyşdyrmak, özara tejribe alyşmak we ylym-bilim pudagynda halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmek üçin gowy mümkinçilikleri döretjekdigine ynanýarys.

GURAMAÇYLYK TOPARYNYŇ SALGYSY:

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty

Türkmenistan, Aşgabat şäheri, Magtymguly şaýoly 68

Tel. (99312) 94-21-79; Faks: (99312)94-21-79

Еlektron poçta: ttweii.edu.tm@gmail.com

“Ykdysadyýeti sanlylaşdyrmakda ýaş alymlaryň ylmy gadamlary” atly talyplaryň, aspirantlaryň we ýaş alymlaryň I halkara ylmy forumyna Siziň gatnaşmagyňyza garaşýarys!
Goşundy:
Ýüz tutma
Tezisleri taýýarlamagyň talaplary

Ähli hukuklary goralan.